Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:399 (2003-2004)
Innlevert: 18.02.2004
Sendt: 19.02.2004
Besvart: 25.02.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hva er grunnen til at Kystdirektoratet ikke er orientert om at det i statsbudsjettet for 2004 er gitt tilskudd på 4,25 mill. kr til fiskerihavneanlegg i Utgårdskilen i Hvaler, når det er lagt ut pressemeldingen på Finansdepartementets hjemmeside om statsbudsjettet for 2004 som opplyses at "Det gis 4,25 mill. kr i tilskudd til fiskerihavn i Utgårdskilen i Hvaler"?

Begrunnelse

I et møte mellom Hvaler kommune og Kystdirektoratet 16. februar ble planene for utbygging av fiskerihavnen i Utgårdskilen i Hvaler gjennomgått. Kystdirektoratet skal på den bakgrunn gi tilsagn om utbetaling av 3,25 mill. kr bevilget på statsbudsjettet for 2003.
Da kommunens representanter tok opp spørsmålet om videre planlegging på bakgrunn av opplysningene om statsbudsjettet for 2004 fra Finansdepartementets hjemmesider, hvor det heter: "Det gis 4,25 mill. kr i tilskudd til fiskerihavneanlegg i Utgårdskilen i Hvaler", fikk de beskjed om at denne bevilgningen var ukjent for Kystdirektoratet.
Hvaler kommune har i tillit til opplysningene på Finansdepartementets hjemmesider planlagt den videre utbyggingen i tråd med dette. Hvis det ikke kan gis tilsagn om ytterligere midler i tråd den annonserte bevilgningene i årets budsjett, vil dette innebære en forsinkelse i utbyggingen i Utgårdskilen.
Opplysningene om bevilgningen på 4,5 mill. kr til Utgårdskilen i budsjettet, er gitt på den fylkesvise oversikten.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Det er korrekt at det i den fylkesoversikten som Finansdepartementet har laget i sin presentasjon av Statsbudsjettet 2004 står om Fiskeridepartementets budsjett at "Det gis 4,25 mill. kr til tilskudd til fiskerihavneanlegg i Utgårdskilen i Hvaler". Disse opplysningene kan nok være en kilde til misforståelse, ettersom det her er snakk om midler som er beregnet å komme til utbetaling i 2004.

Hvaler kommune søkte 18. februar 2002 om midler til utbygging av Utgårdskilen som regional fiskerihavn. Kystverket har bedt kommunen om å legge fram en spesifisert redegjørelse for hva søknaden omfatter. Dette har Kystverket ikke mottatt, men det ble likevel avsatt 3,5 mill. kr over posten "Tilskudd fiskerihavner - Oppdrag 1.1.6" i Kystverkets budsjett i 2003, men med en forutsetning om at midlene ikke ville komme til utbetaling før 2004. Over denne tilskuddsposten gis det tilskudd til kaier, moloer og utdyping med inntil 50 pst. av tilskuddsberettiget kostnad. Tildelingsbrev fra Kystverket vil ikke kunne utarbeides før det foreligger en søknad som gjør at Kystverket kan fastslå hvilke kostnader som vil være tilskuddsberettiget. Midlene vil videre ikke kunne utbetales før arbeidene er påbegynt, og sluttbetaling vil ikke finne sted før ferdigattest og revisorgodkjent regnskap foreligger. Dette er normal prosedyre for denne type tilskudd.

Hvaler kommune har i brev av 29. januar 2004 til Kystverket lagt fram en liste over hvilke fiskerihavnetiltak som er gjennomført i kommunen i perioden 1997-2003. Her inngår ny liggekai på vestsiden av Utgårdskilen, hvor Kystverket har gitt tilsagn om tilskudd på 1,450 mill. kr av totalkostnaden på 6,5 mill. kr. Kommunen gir videre en oversikt på 14 nye tiltak som planlegges gjennomført i forbindelse med utviklingen av Utgårdskilen som regional fiskerihavn i perioden høsten 2003-juli 2007. Det er i denne opplistingen ikke gitt noen oversikt over kostnadene knyttet til de enkelte tiltak.

Kystverket har imidlertid opplyst kommunen om at det over Fiskeridepartementets budsjett i 2003 ble avsatt 3,5 mill. kr til Utgårdskilen i Hvaler kommune, uten at det er beskrevet hvilket grunnlag tilskuddet er beregnet ut fra. Midlene ble bevilget under forutsetning av at også andre etater gir sine bidrag. Dette ble gjort i dette spesielle tilfellet for at Hvaler kommune skulle kunne legge fram en detaljert søknad om hvilke tiltak i fiskerihavneutbyggingen i Utgårdskilen det ble søkt om tilskudd til.

Et slikt tilskudd kan bare utbetales etterskuddsvis, dvs. etter at planer er utarbeidet og godkjent, og arbeidene utført. Bevilgningen er ikke ukjent for Kystverket, som selv utarbeider oversiktene over de tilskudd som er foreslått bevilget, men Kystverket er ikke kjent med at midlene skal utbetales før det foreligger planer for og gjennomføring av fiskerihavnetiltak.

Det er dermed bevilget følgende beløp til Hvaler kommune, Utgårdskilen over posten "Tilskudd fiskerihavner - Oppdrag 1.1.6 - Igangværende anlegg":

- 1,75 mill. kr, som ble tatt inn i budsjettet i 2000, er tilskudd til ny liggekai på vestsiden av Utgårdskilen. Etter det som er opplyst av kommunen er dette tiltaket gjennomført, og denne summen kan utbetales i 2004, som planlagt i budsjettet. Det forutsettes at revisorgodkjente regnskaper for tiltaket framlegges før sluttutbetaling.

- 3,5 mill. kr, som ble tatt inn i budsjettet i 2003. Denne tildelingen ble besluttet i 2003, etter at Hvaler kommune hadde presentert store utbyggingsplaner i og i tilknytning til Utgårdskilen fiskerihavneanlegg.

Det er dermed satt av 1,75 mill. kr pluss 3,5 mill. kr, dvs. i alt 5,25 mill. kr til planlagt utbetaling til fiskerihavnetiltak i Utgårdskilen i 2004. 3,5 mill. kr vil kunne overføres til 2005, hvis midlene ikke kan utbetales i 2004 i henhold til retningslinjene for tilskudd til fiskerihavneanlegg.