Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:403 (2003-2004)
Innlevert: 19.02.2004
Sendt: 20.02.2004
Besvart: 27.02.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Ved NTVs utbygging av et digitalt bakkenett for TV-sendinger i Norge vil staten være både konsesjonsgiver og eier i NRK, som igjen deleier i NTV.
Kan dette være i strid med EUs konkurranseregler?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg vil vise til at det i Norge er lang tradisjon for at staten har engasjert seg i næringsvirksomhet, bl.a. gjennom eierskap i bedrifter av stor samfunnsmessig betydning. Som eksempler kan nevnes Statkraft, Telenor og Statoil. Situasjonen er tilsvarende i mange EU-land. Det er alminnelig antatt at det er uproblematisk at staten både er konsesjonsmyndighet og ivaretar regulatoriske oppgaver. Blant annet ut fra habilitetshensyn har imidlertid ansvaret for det statlige eierskap i noen tilfeller blitt lagt til et annet departement enn det som har ansvaret for den sektorspesifikke reguleringen på feltet, jf. for eksempel situasjonen på teleområdet.

Jeg vil i forhold til den foreliggende sak blant annet vise til at Norges Televisjon er organisert som et datterselskap, der NRK kun eier 50 pst. av selskapet. Eierspørsmålet er nærmere drøftet i brev av 4. februar 2004 til Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité. Kopi følger vedlagt.

Jeg legger til grunn at dette besvarer representanten Bastesens spørsmål.

Vedlegg til svar:

Brev fra Kultur- og kirkedepartementet til Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité vedrørende artikkel om "Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen". Referanse 2003/1931 ME/ME3 Chr:elt. Datert 4. februar 2004.

Internett:

http://www.stortinget.no/inns/200304-128-007.html