Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:406 (2003-2004)
Innlevert: 19.02.2004
Sendt: 20.02.2004
Besvart: 26.02.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): I befolkningen, blant både kvinner og menn, er det om lag én av ti som har psykiske plager. Fafos levekårsundersøkelse viser at denne andelen er tre ganger så høy blant mannlige fanger (27 pst.). Blant kvinnelige fanger er andelen fire ganger så høy (39 pst.). Samtidig viser en undersøkelse utført av Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri at ca. 3 pst. av landets fanger er for syke til å sitte i fengsel.
Hva vil statsråden foreta seg for å gi psykisk syke fanger et adekvat tilbud?

Begrunnelse

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Allmennhelsetjenesten i fengslene er en integrert del av kommunehelsetjenesten. Helsetilsynets tilsyn med norsk fengselshelsetjeneste i 2001 konkluderte med at innsatte i norske fengsler får nødvendig helsehjelp. Tjenesten består av legetjenester, sykepleietjeneste (ofte psykiatrisk sykepleiere), fysioterapi. Disse fagfolkene vil i stor grad ha ansvaret for å vurdere, behandle, følge opp og ev. henvise innsatte til spesialisthelsetjenesten. De fleste psykiske problemer er av en slik art at de håndteres av allmennhelsetjenesten.

Spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern er forankret i en psykiatrisk poliklinikk eller et distriktspsykiatrisk senter (DPS). Helsepersonell derfra gir polikliniske tjenester inne i fengslene. I de større fengslene er det opprettet egne psykiatriske team som gir behandling inne i fengslene.

Innenfor psykisk helsevern eksisterer det fortsatt et generelt tilgjengelighetsproblem. Dette kan også berøre innsatte i fengsel. Jeg forventer at utbyggingen av psykisk helsevern gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse vil føre til et bedre behandlingstilbud også for innsatte med psykiske lidelser.

Innsatte i fengsel har samme krav på helsetjenester som befolkningen for øvrig. Dette gjelder tjenester både fra primær- og spesialisthelsetjenesten. I den grad innsatte har lidelser som er av en slik art at innleggelse i sykehus er den eneste måten å behandle lidelsen forsvarlig, skal den innsatte legges inn. Men hvis lidelsen er av en slik art at man utenfor fengslet ville behandlet lidelsen poliklinisk, gjelder dette også for fengselsinnsatte.

Regjeringen ser det som viktig å få sikker kunnskap om helsetilstanden til innsatte i norske fengsler. Nettopp derfor ble nevnte Fafo-undersøkelse gjennomført. Om kort tid vil Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri legge fram en tverrsnittsundersøkelse som vil gi ytterligere kunnskap. Sosial- og helsedirektoratet skal følge opp begge disse undersøkelsene for å sikre at innsatte får et tilfredsstillende helsetilbud. Dette forutsettes å skje i samarbeid med berørte kommuner og helseforetak. Departementet har videre bedt Statens helsetilsyn om å fokusere på psykiske helsetjenester i fengslene som et av sine tilsynsområder i 2005.