Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:408 (2003-2004)
Innlevert: 19.02.2004
Sendt: 20.02.2004
Besvart: 26.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Fafos levekårsundersøkelse er nylig offentliggjort. Undersøkelsen viser at innsatte i fengslene har et mangfold av problemer som gjør det nødvendig å få på plass helhetlige, langsiktige tiltak på områder som bolig, arbeid, utdanning, helse, fattigdom og rus.
Er statsråden enig i at forskningen om innsattes levekår må få konsekvenser i praktisk politikk, og vil han ta initiativ overfor berørte statsråder slik at rapporten blir gjennomgått med tanke på å samordne og forsterke innsatsen for å forebygge ny kriminalitet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I Fafo-rapporten "Levekår blant innsatte" som Justisdepartementet selv initierte har vi nå en viktig dokumentasjon om innsatte som gruppe. Mange funn som undersøkelsen viser, er problemer som kriminalomsorgen i sitt daglige arbeid har forholdt seg til, men vi har ikke hatt en så omfattende oversikt som denne rapporten gir.

Jeg kan bekrefte at denne levekårsundersøkelsen vil bli brukt aktivt i arbeidet framover, og at jeg kommer til å ta initiativ overfor aktuelle departementer om resultatene i denne rapporten. Justisdepartementet og Kriminalomsorgens Sentrale Forvaltning har allerede ulike kontaktfora med andre departementer og direktorater på sentralt nivå. I noen av disse fora vil Fafo-rapporten bli et selvsagt og sentralt tema.

Rapporten er et godt arbeidsgrunnlag i den systematisering og formalisering av forvaltningssamarbeidet som Justisdepartementet er i gang med. Særlig vil vi legge vekt på videreutvikling av samarbeidet mellom fengslene, friomsorgen og andre etater for å bedre samordningen i den kritiske løslatelsesfasen.

Nettopp fordi mange innsatte har en svak tilknytning til arbeidsmarkedet, var det behov en sentral avtale mellom Aetat og kriminalomsorgen som ble underskrevet i 2002. Vi har gode erfaringer med denne måten å utvikle forvaltningssamarbeidet på, og ønsker å utvide denne modellen og dens omfang på flere områder.

Vi gjør nå tilsvarende arbeid i samarbeid med Utdannings- og forskningsdepartementet når det gjelder opplæring, der vi i levekårsundersøkelsen blant annet finner at fire av ti har ungdomsskole som høyeste utdanningsnivå. En arbeidsgruppe er nå i gang med å utarbeide et felles rundskriv om samarbeidet mellom kriminalomsorg og skole.

Justisdepartementet skal videre i samarbeid med Helsedepartementet og Sosialdepartementet opprette en arbeidsgruppe for et mer forpliktende forvaltningssamarbeid rundt rusmiddelmisbrukere.

Vi vil dessuten gå videre på flere av de aktuelle områdene som levekårsundersøkelsen peker på, blant annet innenfor helseområdet for øvrig og når det gjelder boligspørsmål.

At det nå er dokumentert en så stor andel rusmisbrukere i fengsel, gjør at vi må fortsette arbeidet med å finne hensiktsmessige straffereaksjoner nettopp for denne gruppen. Jeg har tidligere tatt initiativ til å øke omfanget av bruk av samfunnsstraff, samt initiert utredning om etablering av "Drug Court" i Norge.

Dersom vi klarer å gi et helhetlig tilbud på tvers av etatene er vi kommet et stykke, men ikke langt nok. Rapporten viser også at ivaretakelse og styrking av innsattes sosiale nettverk er viktig både under og etter soningen. Kriminalomsorgen ønsker her å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner. Vi må legge til rette for at innsatte kan benytte frivillige organisasjoners ressurser og kompetanse for å styrke sitt sosiale nettverk.