Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:99 (1997-98)
Innlevert: 24.02.1998
Sendt: 25.02.1998
Rette vedkommende: Landbruksministeren
Besvart: 04.03.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): "I 1995 kjøpte Norgesmøllene DA Nordkronen av NKL for 146 millioner kroner. Dette året produserte anlegget 90000 tonn matmel. To år etter oppkjøpet(97), produserte anlegget snaut 50000 tonn, men gikk fortsatt med overskudd. I disse dager arbeides det med å redusere antallet ansatte, og å legge ned matmelproduksjonen. Synes Statsråden, som generalforsamling i Statkorn, det er greitt at mølla i Stavanger "slaktes" på denne måten, evt vil han gripe inn og stanse denne uverdige prosessen?"

Begrunnelse

Statkorn Holding eier 60 % i Norgesmøllene DA. Tidligere Statsråd Sigbjørn Johnsen er styreleder i Statkorn Holding og Geir Isaksen er styreleder i Norgesmøllene DA. Generalforsamling er Landbruksministeren, evt. Stortinget.
Problemstillingen om framtidig drift av Norgesmøllene DA i Stavanger, er tidligere tatt opp med Statsråden i spørretimen høsten 97 av undertegnede, uten at det førte til noen garantier om fortsatt drift. Situasjonen er imidlertid nå at styret driver saken videre, til tross for tidligere løfter. Det beste eksempelet på løftebrudd, er arbeiderne ved Tou mølle, som ble lovet sikker jobb ved Norgesmøllene DA Stavanger, da Tou mølle ble nedlagt(95). Nå regnes det med at disse arbeiderne blir oppsagt. Og når vi vet at utstyret ved bedriften er topp moderne, vil jo det måtte selges eller omplasseres. Da er begrepet "slakt", nærliggende å ty til.
Jeg regner med at Statsråden nå ta saken opp med sine styrer, og rydder opp. Det er ikke til å tro at en statsbedrift kan opptre på denne måten, og det tilligger generalforsamlingen å treffe de nødvendige tiltak.
Statsråden er sikkert også kjent med at det, fra ansatte , er levert rettslig stevning av Norgesmøllene DA, for bl.a løftebrudd.

Kåre Gjønnes (KrF)

Svar

Kåre Gjønnes: Det vises til henvendelse fra Stortingets President samt Representanten Hallgeir H. Langeland av 24. februar i år vedrørende overnevnte. Saken er overført fra Nærings- og handelsministeren til Landbruksministeren, som forvalter statens aksjer i Statkorn Holding A/S.

Som kjent har styret i Norgesmøllene DA, der Statkorn Holding AS eier 60%, enstemmig vedtatt nedlegging av matmelproduksjonen ved selskapets avdeling i Stavanger. Styrets vedtak er tatt til etterretning av selskapsmøtet. Produksjonen av spesialproduktene ved anlegget vil bli videreført.

Vedtaket er fattet etter et langvarig og grundig utredningsprosjekt som har analysert produksjonsstrukturen i selskapet.

I dette utredningsarbeidet har de ansatte gjennom tillitsmannsapparatet deltatt. De ansattes organisasjon har fått bistand til en ekstern vurdering av den dokumentasjon som utredningen har brakt fram.

Når dette har ført til et enstemmig styrevedtak oppfatter jeg det som et klart uttrykk for at det er bred enighet om det reelle behovet for å gjøre de driftsmessige tilpasninger som det her er tale om.

Styret begrunner vedtaket med at økende konkurranse i matmelmarkedet tilsier gjennomføring av rasjonaliseringstiltak, som er nødvendige for at Norgesmøllene også i fremtiden kan være konkurransedyktig. Selskapet kan ikke leve med kostbar overkapasitet i et marked hvor konkurransen øker og marginene stadig blir lavere.

Styret opplyser at 15-20 personer vil bli engasjert i produksjonen av spesialprodukter, som i en 2-års periode vil bli søkt utviklet videre. For de som blir overtallige i Stavanger, vil styret forsøke å finne løsninger som i størst mulig grad tar hensyn til den enkeltes situasjon.

Som representant for staten som eier i Statkorn Holding AS, tar jeg styrets samt selskapsmøtets vedtak til etterretning. Jeg finner ikke grunn til å gripe inn i en sak som anses som driftsmessig tilpasning og som et samlet styre står bak. I den grad enkeltpersoner, som tidligere arbeidet ved Tou Mølle, juridisk sett har blitt garantert sikre arbeidsplasser ved Stavanger-anlegget, regner jeg med at Norgesmøllene DA forholder seg til dette gjennom en ordinær arbeids-juridisk prosess.