Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:411 (2003-2004)
Innlevert: 20.02.2004
Sendt: 20.02.2004
Besvart: 27.02.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Vil statsråden vurdere å medvirke til at Statsbygg kan bidra til videreføring av det som er intensjonen med Kulturhuset Hausmann BA i eksisterende lokaliteter?

Begrunnelse

En rekke eiendommer i Oslo sentrum ble under Statsbyggs samlebetegnelse "Hausmannskvartalene" lagt ut for salg i fjor sommer. Statsbygg har markedsført dette som et område der nesten alt bør og kan rives og der det derfor er store fortjenestemuligheter for eiendomsaktører. En av leiegårdene (Hausmannsgate 40) har nå i mange år blitt tatt vare på av boligokkupanter, mens Hausmann BA siden 2000 har leiekontrakt med Statsbygg frem til 2005 i den største bygningen. Dette har stanset forfallet i eiendommene. Statsbygg har nå tatt tiltak for å kaste ut Hausmann BA, trolig for å kunne framskynde riving. Et salg til høystbydende kan, bl.a. på grunn av fortjenestemulighetene i en fremtidig mulig omregulering til høyere utnyttingsgrad, presse prisene opp på et nivå som gjør det umulig å realisere det som er hensikten med Kulturhuset Hausmann BA. Hvis staten vil legge til rette for kulturformål er det derfor riktig å bruke avhendingsinstruksens unntaksbestemmelse.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: I tråd med Regjeringens politikk om å selge fast eiendom som det ikke er statlig behov for, ble Hausmannskvartalet lagt ut for salg i 2003. Takst for eiendommene er 16 mill. kr. Statsbygg ivaretar salgsprosessen, og jeg går ut fra at avhendingsinstruksens bestemmelser for salg av statlig eiendom følges. Dette innebærer bl.a. at bud fra Kulturhuset Hausmann BA vil bli vurdert på linje med andre interessenter.

Lokalene i Hausmannsgate 34/Brenneriveien 1 ble av Statsbygg leid ut til Kulturhuset Hausmann BA ved avtale av 21. juni 2001. Leieforholdet opphører uten oppsigelse 31. mars 2005. Leieavtalen kan sies opp med 6 måneders varsel ved salg, rivning eller lignende. På grunn av manglende etterlevelse av pålegg fra Brann- og redningsetaten om utbedring av brannsikkerheten, har Statsbygg i brev av 12. februar 2004 sendt varsel om hevning av leiekontakten til Kulturhuset Hausmann BA.