Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:413 (2003-2004)
Innlevert: 20.02.2004
Sendt: 23.02.2004
Besvart: 04.03.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hedmark Trafikk og trygdekontoret i Hedmark har samarbeidet om kjørekontor i Folldal. De har også ruteopplysning for Hedmark og Oppland. Det kan spares mye ved å samordne offentlige transporter og gi bedre kollektivtilbud. I tillegg kan arbeidsplassene desentraliseres til distriktssamfunn der slike kompetansearbeidsplasser betyr svært mye. Syketransporten er nå overført til helseforetakene.
Hvordan vil Regjeringen sikre at helseforetakene følger Stortingets anbefalinger om fortsatt samarbeid om offentlige transporter?

Begrunnelse

Jeg viser til merknader under behandlingen av Ot.prp. nr. 6 (2002-2003).
Stortinget forutsatte fortsatt deltakelse og videreutvikling av slike samarbeidsløsninger og ba Regjeringen følge dette opp.
Kommunal- og regionaldepartementet har et samordningsansvar og ansvar for regional utvikling og distriktspolitikken. Å sørge for at offentlig sektors ulike etater og virksomheter samarbeider for å oppnå politiske målsettinger er viktig. Å bruke offentlige penger slik at en får mer ut av pengene er også en uttalt politikk fra Regjeringen.
Samordningen i Triodata i Folldal er et godt eksempel på dette og eksempel på at en kan oppnå stor samfunnsmessig gevinst ved å se utover egne budsjetter og kortsiktige hensyn. Det er grunn til å frykte at helseforetakene i sine innsparingsrunder, ikke vil ta hensyn til slike ringvirkninger, men ha fokus på interne forhold i sjukehusene og eventuelt overtallige personer der.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Hensikten med Stortingets vedtak om å overføre finansieringsansvaret for syketransporter fra trygdeetaten til helseforetakene var primært å stimulere til behandling nær pasienten når dette er til fordel for pasienten og når det samtidig representerer sparte utgifter til transport. I tillegg er det et stort behov for å få kontroll med utgiftene til syketransport og gjennom overføringen av ansvaret gis det mulighet for å planlegge pasientbehandlingen slik at dette ses i sammenheng med transportbehovet.

I henhold til den ansvarsstruktur som er etablert gjennom helseforetaksloven, er det de regionale helseforetakene som har ansvar for organisering av tjenestetilbudet innenfor de rammer som følger av Stortingets behandling av St.prp. nr. 1 og de årlige styringsdokumentene for de regionale helseforetakene. I den grad helseforetakene ser seg tjent med å samordne transporter med andre offentlige aktører, har helseforetakene den nødvendige frihet til å inngå et slikt samarbeid som stortingsrepresentanten påpeker, innenfor gjeldende regler om offentlige anskaffelser mv.

Jeg ser faren for at enkelte arbeidsplasser kan gå tapt i Folldal dersom Helse Øst velger ikke å videreføre avtalen som utløper 30. juni i år. Jeg mener imidlertid at kostnadshensynet må veie tungt. Grunnen er at dette vil gi en bedre utnyttelse av ressursene som igjen bidrar til bedre behandlingstilbud for pasientene.