Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:414 (2003-2004)
Innlevert: 20.02.2004
Sendt: 23.02.2004
Besvart: 01.03.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Fylkesmannen i Oslo og Akershus er i gang med granskingen av institusjoner som ledd i å avdekke mulige tidligere overgrep mot barnevernsbarn. Fylkesmannen har imidlertid begrenset omfanget i strid med Oslo kommunes ønske til kun å gjelde private og kommunale barneverninstitusjoner. Dermed faller blant annet statlige skolehjem utenfor granskingen.
Vil statsråden bidra til at alle institusjoner for Oslo kommunes plasserte barn granskes, uavhengig av institusjonens plassering?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: I forbindelse med den gransking Oslo kommune har iverksatt, hadde jeg et møte med fylkesmannen i Oslo Hans J. Røsjorde 9. februar 2004. I dette møtet ble jeg kort orientert om den endring som fylkesmannen har foretatt i mandatet. Endringen av mandatet innebærer at granskingen kun skal omfatte private og kommunale barneverninstitusjoner. Dette granskingsutvalget er satt ned av fylkesmannen i Oslo og Akershus og oppdragsgiver er Oslo kommune. Utformingen av mandatet er et ansvar for fylkesmannen i samarbeid med oppdragsgiver. Departementet kan ikke overprøve mandatet som fylkesmannen og kommunen har utformet.

Videre vil jeg kort orientere om at jeg har satt ned et utvalg som skal foreta en nasjonal kartlegging av de overgrep som har skjedd på institusjoner der barn har vært plassert av barnevernet i perioden 1945-1980. Utvalget skal ikke foreta en gransking, men en kartlegging, og utvalget skal derfor ikke oppta forklaring fra tidligere barnehjemsbarn eller ansatte ved barneverninstitusjonene. Jeg har valgt denne tilnærmingen fordi jeg ønsker å få en relativt snarlig tilbakemelding om omfang og bakgrunn. Denne kartleggingen vil omfatte plasseringer foretatt av barnevernet i perioden uavhengig om det er plasseringer på private eller offentlige institusjoner eller skolehjem, og den vil gjelde institusjoner i hele landet. Jeg viser også til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fikk en orientering om oppnevning av dette utvalget i brev datert 18. desember 2003 (vedlagt).

Utvalget består av professor dr.philos. Edvard Befring, førsteamanuensis dr.juris. Kirsten Sandberg, professor dr.philos. Harald Thuen og professor dr.psychol. Anne Inger Helmen Borge. Professor Edvard Befring leder utvalget som nå er i gang med sitt arbeid.

Formålet med kartleggingen er å skaffe en mer helhetlig oversikt og innsikt når det gjelder omfang av omsorgssvikt og overgrep, bakgrunnen for at omsorgssvikt og overgrep kunne skje, samt hvordan tilsynsfunksjonen ble ivaretatt. Utvalget skal blant annet gjennomgå tidligere forskning og tidligere krav om billighetserstatninger, innhente informasjon fra den nasjonale veiledningstjenesten i Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) og Stiftelsen Rettferd for taperne, samt gjennomgå rapporten fra granskingen i Bergen. Utvalget skal avgi en rapport til Barne- og familiedepartementet innen utgangen av oktober 2004.

Vedlegg til svar:

Brev fra Barne- og familiedepartementet til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Datert 18. desember 2003. Referanse: 2003704624-007.

Henvendelse om barnehjemsgransking

Jeg viser til brev av 18. november 2003 fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Jeg vil kort orientere om at jeg nå har satt ned et utvalg som skal ha som formål å kartlegge omfang og bakgrunn for omsorgssvikt og overgrep mot barnehjemsbarn i perioden 1945-1980. Utvalget vil bestå av professor dr.philos. Edvard Befring, førsteamanuensis dr.juris. Kirsten Sandberg, professor dr.philos. Harald Thuen og professor dr.psychol. Anne Inger Helmen Borge. Utvalget vil bli ledet av professor dr.philos. Edvard Befring og vil avgi en foreløpig rapport i løpet av april 2004. Den endelige rapporten vil foreligge innen utgangen av oktober 2004. Vedlagt oversendes utvalgets mandat.

Når det gjelder spørsmålet om utvalget vil få som mandat å vurdere behovet for en nasjonal gransking, har jeg begrenset dette arbeidet til å omfatte en kartlegging og innhenting av kunnskap om omsorgssvikt og overgrep i institusjoner for barn i perioden 1945-1980. Kartleggingen begrenses til plasseringer foretatt av barnevernet.

Jeg har valgt denne tilnærmingen fordi jeg ønsker å få en relativ snarlig tilbakemelding om omfang og bakgrunn. En nasjonal gransking, hvor det måtte inngå samtaler med tidligere beboere og ansatte, vil forutsette en mer omfattende prosess med et lengre tidsperspektiv.

I denne omgang er jeg interessert i å kartlegge og få en oversikt over skjedd på bakgrunn av tidligere forskning, billighetserstatningssøknadene, informasjon som er innhentet gjennom ulike veiledningstjenester og den granskingsrapport Bergen kommune har laget.

En nasjonal kartlegging av omfang og bakgrunn vil kunne gi oss et helhetlig bilde av det som har skjedd. Deretter kan vi vurdere hvorvidt vi vil gå videre med den kunnskap som er innhentet.