Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:417 (2003-2004)
Innlevert: 20.02.2004
Sendt: 23.02.2004
Besvart: 02.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I hvor stor grad er investeringsbudsjettene slik de framkommer fra flertallet etter behandlingen av Nasjonal transportplan 2002-2011, oppfylt for områdene veginvesteringer, jernbaneinvestering, luftfart og Kystverket?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Nasjonal transportplan 2002-2011 (NTP) ble lagt fram høsten 2000 og behandlet av Stortinget våren 2001. På bakgrunn av de politiske prioriteringene som fulgte av NTP og Stortingets behandling av denne ble det høsten 2001 fastsatt etatsvise handlingsprogrammer, som inneholder mer konkrete investeringsplaner.

Det ble i NTP 2002-2011 lagt til grunn en årlig ramme på om lag 16 mrd. 2000-kr i statlige midler. På bakgrunn av Stortingets behandling ble den økonomiske rammen økt med 900 mill. 2000-kr pr. år. Dette dannet grunnlag for etatenes handlingsprogrammer. Økningen i den økonomiske rammen ble (årlig) fordelt som følger:

- Kystverket med 20 mill. kr

- Statens vegvesen med 580 mill. kr

- Jernbaneverket med 250 mill. kr

- Luftfartsverket med 50 mill. kr

Etter de tre første årene i planperioden er oppfølgingen av handlingsprogrammene for Jernbaneverket og Statens vegvesen på henholdsvis 67,2 pst. og 72,2 pst. I tråd med opplegget i Nasjonal transportplan 2002-2011 har Samferdselsdepartementet ved lavere rammer prioritert drift og vedlikehold, og særskilt trafikksikkerhet. Dette innebærer at det for jernbane- og veginvesteringer er et etterslep i forhold til handlingsprogrammene på henholdsvis om lag 1,3 mrd. kr og 1,1 mrd. kr, mens drift og vedlikehold er så godt som oppfylt i tråd med handlingsprogrammene. Jernbaneverkets investeringsbudsjett for 2004 har imidlertid fått en betydelig vekst, og ligger med en bevilgning på om lag 1,9 mrd. kr nært opp til gjennomsnittlig årlig nivå i handlingsprogrammet. Også Statens vegvesens investeringsbudsjett for 2004 har en betydelig vekst.

Forvaltningsbedriften Luftfartsverket ble omdannet til det heleide statlige aksjeselskapet Avinor AS fra og med 1. januar 2003. Avinor er følgelig holdt utenfor disse sammenlikningene.

For Kystverket er oppfølgingen av handlingsprogrammet etter tre år på 72,9 pst.