Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:419 (2003-2004)
Innlevert: 23.02.2004
Sendt: 23.02.2004
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 27.02.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): På stadig fleire områder i samfunnet settes det inn tiltak som har som intensjon å stanse mulige terrorangrep, men som også kan ha ei rekke negative effektar. Det strenge og kostbare vakthaldet med m.a. USAs ambassade, oppsetting av gjerder i norske hamner og lite fleksible rapporteringsrutinar i skipstrafikken er døme på dette.
Kva vil utanriksministeren gjere for at dei ulike tiltaka i sum ikkje vert øydeleggande for norsk samfunns- og næringsliv, og korleis vil eventuelt fleire nye tiltak bli handsama?

Begrunnelse

Det er store utgifter knytt til dei ulike tiltaka som skal, og er sett i verk. Og når hamnene vert inngjerda og politi går væpna med maskinpistolar, har det sjølvsagt verknader utover det synlege.
Og når skip som går med last ved norskekysten må rapportere inntil fleire gangar i døgnet og kan bli bøtlagde om dei gløymer seg ut, kan det virke som om terrortrusselen går utover sine dimensjonar, og kanskje må det settast ei grense på kva som er naudsynt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet er overført fra utenriksministeren.

Dagens internasjonale sikkerhetspolitiske situasjon er i betydelig grad preget av trusselen fra internasjonal terrorisme. De siste års terroranslag har forårsaket tap av mange menneskeliv, og anslagene har ført til omfattende materielle skader. Terroranslagene har i tillegg synliggjort det moderne samfunns generelle sårbarhet overfor denne type planlagte aksjoner.

Anslagene i USA den 11. september 2001 viser med tydelighet at man står overfor terrornettverk som både har evne og vilje til å gjennomføre aksjoner med et stort skadeomfang. Faren for at dette vil skje igjen øker dersom nettverkene får tilgang til ulike former for masseødeleggelsesvåpen.

I arbeidet med å forebygge og motvirke terrorisme er det av avgjørende betydning at ansvarlige myndigheter samarbeider på tvers av landegrensene, både i form av informasjonsutveksling og gjennom iverksettelse av ulike tiltak. Jeg viser i denne forbindelse til at Norge gjennom FNs sikkerhetsråds resolusjon 1373 av 28. september 2001 blant annet er forpliktet til å "treffe (de) nødvendige tiltak for å hindre at det begås terrorhandlinger, herunder ved å gi tidlig varsling til andre stater gjennom utveksling av informasjon", jf. pkt. 2b. I tillegg oppfordres alle stater til "å finne måter å intensivere og forsere utvekslingen av operasjonell informasjon, særlig med hensyn til terroristers eller terrornettverks handlinger eller bevegelser [...]", jf. pkt. 3a.

De tiltak Norge har iverksatt er dels et resultat av våre internasjonale forpliktelser, og dels tiltak som man ut fra en nasjonal vurdering har funnet det nødvendig å iverksette. I denne forbindelse foretas det en løpende avveining mellom hva som er nødvendig for å beskytte samfunnets og fellesskapets interesser, og hvilke ulemper tiltakene kan innebære for enkeltpersoner, samfunns- og næringsliv.

Norske myndigheter er ansvarlig for at det etableres tilstrekkelig beskyttelse av alle utenlandske staters diplomatiske representasjoner i Norge. De generelle reglene om dette følger av Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 18. april 1961.

FNs sjøfartsfartsorganisasjon, International Maritime Organization (IMO), vedtok 12. desember 2002 regler for å hindre terrorangrep mot skip i internasjonal trafikk og i havner som betjener disse. Regelverket krever blant annet at det skal utarbeides sikkerhetsanalyser i tilknytning til havner som har anløp av skip i internasjonal fart. På bakgrunn av analysene skal det utarbeides sikkerhetsplaner, og iverksettes tiltak for å hindre terrorangrep. Fiskeridepartementet har opplyst at reglene skal være implementert i Norge innen 1. juli 2004.

EU har fremmet forslag til et havnesikkerhetsdirektiv som vil medføre en ytterligere sikring av havner og områdene rundt. Norge har overfor IMO og EU påpekt at det er viktig at tiltakene mot terror ikke blir for omfattende, og at det må legges opp til fleksible løsninger. Formålet må være å iverksette nødvendige og tilstrekkelige sikkerhetstiltak i lys av det til enhver tid gjeldende trusselbilde.