Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:424 (2003-2004)
Innlevert: 24.02.2004
Sendt: 25.02.2004
Besvart: 02.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Ved mange av fergesambandene i Norge går det umoderne og gamle ferger med til dels store utslipp. Det er derfor behov for å bygge nye ferger og ruste opp eksisterende ferger. Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett (RNB) våren 2003 gikk Stortinget inn for å gi fergeselskapene tilsagn om støtte til flere nye ferger. Utskifting til ferger med ny gassteknologi vil redusere utslippene av klimagasser.
Hva vil statsråden gjøre for at nye gassferger kan utvikles og bygges ved norske verft?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett våren 2003 vedtok Stortinget følgende:

"Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2003 kan gi tilsagn om statsgaranti for 2. prioritetslån for anskaffelse av fire nye ferger, utover tidligere vedtatt budsjett for 2003, likevel slik at totalrammene for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 1 365 mill. kroner."

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg viser til at Samferdselsdepartementet har bestemt at det skal settes inn nye gassferger på fergesambandene Mortavika-Arsvågen i Rogaland og Halhjem-Sandvikvåg i Hordaland. Tildeling av nye konsesjoner for drift av fergerutene på disse to sambandene vil skje etter en tilbudskonkurranse. I den forbindelse har det gått ut en veiledende kunngjøring. Det blir forutsatt at selskap som får rutekonsesjon skal kontrahere nye gassferger i løpet av 2004.

Det er fergeselskapene som bestiller fergene.

Nærings- og handelsdepartementet opplyser at i henhold til EØS-regelverket kan det gis statlig støtte til Forskning og Utvikling (FoU). Innovasjon Norge, som er administrativt underlagt NHD, har ansvaret for slike statlige virkemidler knyttet til FoU. Selskapet har stilt seg positiv til å støtte utviklingen av nye ferger drevet av naturgass i Norge. Det mest aktuelle virkemidlet fra Innovasjon Norge er Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter, hvor det kan tilbys IFU-tilskudd. Maksimal tilskuddsandel er 33 pst. av selve utviklingselementet i prosjektet. Ved bruk av dette virkemiddelet legges det spesielt vekt på at prosjektet er et teknologisk løft med risiko, og at det foreligger gode muligheter for videre teknologispredning og kommersialisering.

Det er dermed gode muligheter for at de nye fergene vil kunne bli bygget av norske verft, og det statlige FoU-apparatet vil kunne bidra til dette. Norsk verftsnæring er i verdenstoppen når det gjelder kompetanse på gassteknologi. Sammen med gunstige rammevilkår i form av skattefritak og støtteordninger for forsknings- og utviklingsprosjekt, redusert rentenivå og mer gunstig kronekurs, bør norsk verftsnæring stå godt rustet til å ta på seg oppgaven med å bygge disse fergene.