Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:426 (2003-2004)
Innlevert: 25.02.2004
Sendt: 25.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Kan Forsvarsdepartementet redegjøre for status i arbeidet med forskriften Forskrift om erstatning for psykiske senskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner, og gjøre kjent når denne forskriften kommer til Stortinget?

Begrunnelse

Norske soldater har tjenestegjort i utlandet også før lov om yrkesskadeforsikring kom i 1989. Ikke alle av de tjenestegjørende soldatene har etter endt tjeneste vært i stand til å gå inn i arbeidslivet på en fullt operativ måte. Dette kan skyldes de erfaringer og de opplevelser den enkelte tjenestegjørende soldat hadde i løpet av tjenestetiden i utlandet. For alle med denne type yrkeserfaring er det derfor av stor interesse å følge utviklingen av de forskrifter Forsvarsdepartementet arbeider med. Det siktes her til Forskrift om erstatning for psykiske senskader som følge av tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner. Selv om arbeidet med forskriften må gjøres skikkelig, er det likevel et faktum at tidsbruken for noen av de tidligere soldatene er i lengste laget.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Forsvarsdepartementet sendte sommeren 2003 ut på høring et utkast til forskrift, og har i tiden etter dette vurdert høringsinnspillene med sikte på å utarbeide en ordning for den aktuelle personellgruppen. Det arbeides nå med utformingen av forvaltningsregimet for ordningen. Når dette er ferdigstilt, vil Regjeringen komme tilbake til Stortinget i saken, herunder de økonomiske og budsjettmessige konsekvensene av forslaget.