Skriftlig spørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:427 (2003-2004)
Innlevert: 25.02.2004
Sendt: 25.02.2004
Besvart: 02.03.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Ved endringsforskrift 12. september 2003 nr. 1237 ble utlendingsforskriften § 25 annet ledd endret. Formålet med dette var å forebygge tvangsekteskap. Forskriften ble kunngjort 17. oktober 2003 og trådte i kraft 1. november 2003. Opplysninger jeg har fått tyder på at utlendingsmyndighetene har anvendt den nye bestemmelsen også på søknader innkommet før forskriften trådte i kraft og endog på søknader innkommet før endringen var vedtatt.
Mener statsråden en slik praksis er forenlig med Grunnloven § 97 og forvaltningsloven § 39?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Utlendingsmyndighetene skal behandle saker etter det til enhver tid gjeldende regelverk. Det er fast praksis at saker som ikke er ferdig behandlet på det tidspunktet en endringsforskrift trer i kraft, behandles etter det nye regelverket.

Jeg mener at en slik praksis fullt ut er forenlig med Grunnloven § 97 og forvaltningsloven § 39 og forbudene mot å gi å nye lover og forskrifter tilbakevirkende kraft.

Endringene som trådte i kraft 1. november 2004 omfattet hovedsaklig regler om underholdskrav ved familiegjenforening. Endringene førte til en innstramming av vilkårene for familiegjenforening i visse tilfeller.

Retten til familiegjenforening anses å oppstå på det tidspunkt en søknad blir innvilget, ikke på selve søknadstidspunktet. Dette innebærer at vedtakstidspunktet også blir avgjørende for hvilket regelverk som skal gjelde for behandlingen av en enkelt sak. Det regelverk som gjelder på vedtakstidspunktet, legges til grunn for behandlingen av søknaden.

Søkerens forventning om at søknaden skal bli behandlet etter regelverket som gjelder på søknadstidspunktet, må veies opp mot hensynet for det offentlige til effektivt å kunne gi nye regler som utviklingen på det aktuelle området nødvendiggjør.

Jeg anser derfor utlendingsmyndighetenes praksis på dette området for å være i samsvar med Grunnloven og forvaltningsrettslige prinsipper.