Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:429 (2003-2004)
Innlevert: 25.02.2004
Sendt: 26.02.2004
Besvart: 05.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Etter at rusreformen trådte i kraft opplever de som jobber med disse menneskene mye forvirring og har mange grunnleggende spørsmål som ingen ennå har svarene på.
Mener helseministeren at rusavhengige som er i akutt krise, har krav på å komme inn på avrusning slik som andre pasienter har etter loven om øyeblikkelig hjelp?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Ved gjennomføringen av rusreformen fra siste årsskiftet har staten ved de regionale helseforetakene overtatt det tidligere fylkeskommunale ansvaret for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere. Denne omleggingen har medført betydelige endringer for de som arbeider innen dette fagfeltet. To måneder etter gjennomføringen av en så vidt omfattende reformen vil det av naturlige grunner kunne være uklarheter rundt enkelte spørsmål. Dette arbeides det kontinuerlig med fra Helsedepartementets side.

Mitt inntrykk så langt er imidlertid at gjennomføringen av rusreformen i store trekk har gått som planlagt, men som representanten Rui er opptatt av, vil det fortsatt være mennesker som arbeider på dette fagfeltet som ikke ennå har tilstrekkelig informasjon om alle sider ved reformen. Derfor er informasjon til egne medarbeidere ett av satsningsområdene for de regionale helseforetakene i oppfølgingen av rusreformen.

I pasientrettighetsloven § 2-1 første ledd er det bestemt at enhver har rett til øyeblikkelig hjelp. Av spesialisthelsetjenesteloven § 3-1 fremgår det videre at sykehuset og enkelte andre helseinstitusjoner straks skal motta pasienter som trenger helsehjelp når det etter de foreliggende opplysninger må antas at helsehjelpen institusjonen kan gi er påtrengende nødvendig. Om denne hjelpen er påtrengende nødvendig, må derfor vurderes konkret av helseinstitusjonen for den enkelte pasient i den enkelte situasjon.

Representanten Rui reiser spørsmålet om en rusavhengig som er i akutt krise har krav på å komme inn på avrusning. Som det fremgår av det jeg har beskrevet ovenfor, vil en slik situasjon måtte vurderes i hver enkelt situasjon. Det avhenger altså av den konkrete situasjonen for pasienter om denne i den aktuelle situasjon har krav på avrusning på grunnlag av retten til øyeblikkelig hjelp.