Skriftlig spørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til justisministeren

Dokument nr. 15:430 (2003-2004)
Innlevert: 25.02.2004
Sendt: 26.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Mener justisministeren det er lagt tilstrekkelig vekt på personvernet for det enkelte mennesket, når hver eneste bevegelse i cella kan iakttas på datamonitor 24 timer i døgnet?

Begrunnelse

Politidirektoratet har sendt ut retningslinjer for montering av kameraovervåking av politidistriktenes sentralarrester og større arrester. I hovedsak gjelder dette alle arrester som er i daglig bruk. Unntaket kan være mindre lensmannskontor, der arresten sjelden eller aldri er i bruk på grunn av at pågrepne overføres sentralarresten umiddelbart. Det er ulike grunner til at personer blir innsatt i politiets arrester. Det kan være overtredelser av løsgjengerloven, tyveri, ulike legemsforbrytelser, narkotikaforbrytelser, økonomiske forbrytelser eller psykiske lidelser uten at det foreligger en forbrytelse. I utgangspunktet er dette mennesker av begge kjønn som er mistenkt/siktet for en forbrytelse, men skyldgraden er ikke bevist eller avgjort. (Ikke tatt ut tiltale.) "Toaletthjørnet" er blendet for kamera, men ellers kan hver eneste bevegelse i cella iakttas på datamonitor i operasjonsrommet 24 timer i døgnet. Det er ikke slik at kvinner overvåker kvinner, og menn overvåker menn. Ved 24 timers konstant overvåking av innsatte i arrest, er enhver form for privatliv fjernet dag som natt. Dette er fjernt fra virkeligheten i fengsel og i psykiatriske avdelinger på sjukehus.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet, som viser til at våren 2002 ble det nedsatt et prosjekt for å vurdere tiltak for hurtigere å kunne fange opp eventuelle endringer i arrestantenes helsesituasjon. Behovet for slike tiltak ble særlig aktualisert av to dødsfall i politiets arrester i begynnelsen av 2002. Resultatet av prosjektets arbeid var blant annet at det ble besluttet at samtlige sentralarrester i landet skulle utstyres med overføring av lyd og bilde.

Tiltaket har kun til hensikt å forebygge skader og dødsfall for de innsatte i politiets arrester. Politidirektoratet har nøye vurdert hensynet til personvernet mot hensynet til en tilfredsstillende beskyttelse for de innbrakte. Etter en grundig avveining mener Politidirektoratet at overføring av lyd og bilde, sammen med inspeksjon hvert 30. minutt, er nødvendig for å få en tilstrekkelig beskyttelse for de innbrakte. Politidirektoratet understreker at områdene som er overvåket med kamera er tydelig merket og for øvrig kan jeg opplyse om at toaletthjørnet er skjermet.

Jeg er opptatt av at personer som blir satt i arrest, enten fordi de er pågrepet mistenkt for en straffbar handling eller innbrakt på grunn av beruselse eller liknende, blir tatt hånd om av politiet på en skikkelig måte. Vi har dessverre sett for mange eksempler på at innbrakte personer har påført seg skade eller omkommet i politiets arrester. Regjeringen vil i løpet av våren fremme forslag til endring i politiloven som skjerper politiets plikt til å sørge for at den innbrakte får tilstrekkelig lege- og helsetilsyn. Dette gjelder både når den innbrakte er beruset og ute av stand til å gjøre rede for seg og når det er grunn til å tro at den innbrakte har skader eller helsetilstanden for øvrig er slik at helsetilsyn anses nødvendig. Kameraovervåking av cellene, sammen med kravet om inspeksjon hver halvtime, er tiltak som utelukkende er iverksatt av hensyn til den innsattes sikkerhet.

Etter min mening må hensynet til den enkeltes personvern veies opp mot hensynet til å ivareta den enkeltes sikkerhet og helse. Det er grunn til å understreke at politiet har et særlig ansvar for å ivareta personer som de har tatt hånd om ved tvang eller har innbrakt fordi de selv er ute av stand til å ta vare på seg selv. Sett i lys av dette må hensynet til den enkeltes sikkerhet veie tyngst. På bakgrunn av det jeg har nevnt ovenfor kan jeg heller ikke se grunn til å innføre en ordning der egne kvinnelige polititjenestemenn/arrestforvarere fører tilsyn med kvinnelige arrestanter og mannlige polititjenestemenn/arrestforvarere fører tilsyn med mannlige arrestanter. En slik ordning vil det på mange steder være vanskelig å gjennomføre, og den vil dessuten være uforholdsmessig kostbar. Er det kvinnelige innbrakte til politiarresten vil en på politistasjonen tilstrebe der det er praktisk mulig at en kvinnelig betjent/arrestforvarer har tilsyn med den innbrakte.