Skriftlig spørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:432 (2003-2004)
Innlevert: 25.02.2004
Sendt: 26.02.2004
Besvart: 02.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Nordsjø Ferieland som er en campingplass i Sauherad, planlegger å bygge et anlegg som legges i vannet for å trekke folk på vannski. Etter merverdiavgiftsloven skal transport av personer i skiheiser, kabelbanker mv. anses som persontransporttjeneste, og satsen for omsetningen av slike tjenester skal være 6 pst.
Er det finansministerens vurdering at skitrekk for vannski skal anses som transport av personer i skiheiser, kabelbanker mv.?

Begrunnelse

Ved Stortingets avgiftsvedtak 26. november 2003 ble det bestemt at satsen for omsetning av persontransporttjenester skal være 6 pst. Finanskomiteen skrev i sin merknad i Innst. O. nr. 20 (2003-2004) følgende:

"Komiteen viser til henvendelse fra Norske Skiheisers Forening til komiteen som peker på de positive virkningene det kan ha for konkurransesituasjonen og nyinvesteringer å bringe skiheiser mv. inn under momssystemet på linje med persontransport. Det vises videre til svar fra Finansdepartementet til komiteen hvor det heter at det vil ha positive avgiftstekniske konsekvenser å bringe skiheiser mv. inn i momssystemet.
Komiteen mener det vil være et bidrag til å styrke norske vintersportssteders konkurransemuligheter i turistmarkedet å innlemme skiheiser mv. i momssystemet med samme sats som for persontrafikk."

Spørsmålet om hvorvidt det planlagte anlegget skal anses som persontransporttjeneste har vært forelagt Telemark fylkesskattekontor. Fylkesskattekontoret skriver i brev til Nordsjø Ferieland AS av 21. januar 2004 at reglene er nye, og at det derfor kan foreligge visse uklarheter for hvordan dette skal oppfattes i henhold til loven. Fylkesskattekontoret har derfor oversendt saken til Skattedirektoratet for uttalelse.
Et moment som taler for at denne type skitrekk bør komme inn under kategorien transport av personer i skiheiser, kabelbanker mv., er at det planlagte anlegget vil bli behandlet etter samme regler som skiheiser når det gjelder konsesjon og drift. I tillegg vil de konkurransemessige utfordringene være de samme som dem norske vintersportssteder står overfor.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Det er bedt om svar på et spørsmål som er til behandling hos Skattedirektoratet. I utgangspunktet bør besvarelsen av slike fortolkningsspørsmål også overlates til Skattedirektoratet. Etter forståelse med Skattedirektoratet ønsker jeg likevel å besvare spørsmålet. Svaret er for øvrig i tråd med Skattedirektoratets syn på saken.

Innledningsvis vil jeg vise til at det i forarbeidene til lovendringen som innførte merverdiavgift på persontransport, Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) kap. 19.1.5.2, er pekt på at persontransport kan skje med ulike transportmidler, og at i de fleste tilfeller vil det ikke være noe problem å avgjøre om noe er en persontransporttjeneste eller ikke. Et sentralt moment når man skal ta stilling til dette, vil være om reisemomentet er av underordnet betydning eller ikke. Det er vist til at for eksempel karusellturer og turer i berg- og dalbaner ikke skal anses som persontransport. I disse tilfellene vil reisemomentet være av underordnet betydning.

Vannskitrekk er ikke spesielt nevnt i forarbeidene. Reisemomentet vil imidlertid nesten være fraværende i et slikt tilfelle, og det vil være mer naturlig å sammenligne et vannskitrekk med en karusell eller berg- og dalbane enn for eksempel en skiheis eller kabelbane (hvor det vil foreligge et reisemoment med transport fra A til B). Etter mitt syn er det derfor ikke merverdiavgift på denne tjenesten.