Skriftlig spørsmål fra Signe Øye (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:433 (2003-2004)
Innlevert: 25.02.2004
Sendt: 26.02.2004
Besvart: 02.03.2004 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): Arbeiderpartiet er gjort kjent med at asylsøkere fra Usbekistan har fått avslag på søknad om asyl med begrunnelse i at forholdene i hjemlandet for den etniske gruppen uigurer ikke kan betegnes som forfølgelse i flyktningkonvensjonens forstand.
På hvilket grunnlag vurderes forholdene for denne gruppen uigurer i dag?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Som representanten Signe Øye er kjent med er det Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda som har ansvaret for å vurdere den enkelte asylsak og herunder spørsmålet om faren for forfølgelse for den enkelte.

Når det gjelder forfølgelse av uigurer i Usbekistan, har Utlendingsdirektoratet opplyst at de har fått svært få asylsøknader fra denne etniske gruppen. Anslagsvis har 4-5 uigurer fra Usbekistan søkt asyl i Norge. Alle har fått avslag da de ikke har anført noe som skulle tilsi at de risikerte forfølgelse eller hadde behov for beskyttelse av andre grunner. Flesteparten av uigurene som befinner seg i Sentral-Asia bor i Kirgisistan og Kasakhstan.

Menneskerettighetssituasjonen i Usbekistan kunne vært bedre. Etter det direktoratet kjenner til, er det imidlertid ingen etniske grupper som er spesielt utsatt. Derimot kan for eksempel religiøse aktivister, politiske opposisjonelle og menneskerettighetsaktivister være utsatt. Direktoratet og Utlendingsnemnda gjennomførte i fjor en "fact-finding-reise" til Usbekistan. Ingen av møtepartnerne gav da uttrykk for at etniske grupper, herunder uigurer, skulle være spesielt utsatt.

Utlendingsdirektoratet følger nøye med på menneskerettighetsutviklingen i Usbekistan. Direktoratets vurdering er at det pr. i dag ikke er noe som tyder på at etniske uigurer i Usbekistan generelt befinner seg i en situasjon hvor de har behov for beskyttelse.