Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:438 (2003-2004)
Innlevert: 26.02.2004
Sendt: 26.02.2004
Besvart: 04.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Det er etter hvert blitt større og større fokus på kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Feiringklinikken er et ikke-kommersielt spesialsykehus for voksne hjertesyke som er en del av fritt sykehusvalg. Klinikken har et svært godt renommé, svært gode medisinske resultat og meget høy pasienttilfredshet. Etter det jeg erfarer får ikke klinikken forutsigbare avtaler med de regionale helseforetakene i rimelig tid og de får et volum som undergraver det frie sykehusvalget for pasientene.
Hva er årsaken til dette?

Begrunnelse

Undersøkelser om pasienttilfredshet ved Feiringklinikken viser at pasientene er svært godt fornøyd med både behandling, pleie, informasjon og organisering. Dette har vært et viktig grunnlag for den brede politiske støtte som klinikken nå har hatt i mange år.
Lovfesting av det frie sykehusvalget har gitt pasientene større valgfrihet og bedre rettigheter overfor sykehus. Skal valgfriheten være en realitet, er det nødvendig at forholdene legges til rette for at alle pasienter får anledning til å benytte sin rettighet og velge det sykehus som de faktisk ønsker å bli behandlet ved.
Den lovpålagte ordningen om fritt sykehusvalg medfører at de sykehusene som er omfattet av ordningen, er forpliktet til å ta imot alle pasientene som velger seg til sykehuset. Dette gjelder selv om det regionale helseforetaket som eier eller har avtale med sykehuset, ikke har ansvar for å sørge for spesialisthelsetjeneste til den aktuelle pasienten.
Selv om Feiringklinikken er en del av fritt sykehusvalg, må det inngås avtale med de regionale helseforetakene hvert år.
Dette kan gi liten forutsigbarhet spesielt fordi avtalene ikke blir klare for langt uti budsjettåret.
Hvis det er riktig slik det hevdes at Feiringklinikken skal utrede en del pasienter og så sende disse videre til andre sykehus for operasjon, synes dette å være både merkelig og en forunderlig ressursbruk i et helsevesen hvor vi fram for alt strever etter å utnytte penger og personell effektivt. Jeg skulle tro at det ville være både økonomisk og faglig riktig at operasjonene også utføres ved Feiringklinikken så lenge kapasiteten der er tilstrekkelig.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Det er riktig at Feiringklinikken er en sentral tilbyder for Helse Øst innen behandling av voksne med hjertesykdommer. Helse Øst gjennomførte i 2002 en gjennomgang av fagområdet kardiologi og vurderte fremtidig kapasitetsbehov innenfor dette området. Det ble da avdekket en overkapasitet i østlandsområdet, om man ser tilbudet innen Helse Sør og Helse Øst under ett. Styret i Helse Øst vedtok derfor at det ikke skulle opprettes flere tilbud innenfor PCI-behandling og hjertekirurgi innen regionen enn de allerede etablerte ved Ullevål universitetssykehus og Feiringklinikken. Hertil kommer at pasientene ut fra fritt sykehusvalg kan velge også andre sykehus utenfor regionen. Jeg er informert om at på dette tidspunktet var det sterke ønsker fra både Sykehuset Østfold og Aker universitetssykehus om å etablere PCI-behandling, i tillegg til Ullevål. Imidlertid valgte Helse Øst å begrense aktiviteten til to steder, hvorav det ene var Feiringklinikken. Det er således klart belegg for å hevde at tilbudet fra klinikken blir regnet som likeverdig med regionens egne foretak.

Med hensyn til forutsigbarhet for avtaler, er både private tilbydere og offentlige helseforetak i Helse Øst henvist til ettårige driftsavtaler og må leve med de tidsaspekter som følger av den sentrale budsjettprosessen. Helseregionene må forholde seg til det årlige statsbudsjettet som legger føringer for det budsjettet som vedtas i styret for regionen og dermed legger grunnlaget for driftsavtalene. Jeg har fått opplyst at Helse Øst har hatt kontinuerlig dialog med Feiring over lang tid. Det ble avholdt et møte mellom Feiring og Helse Øst RHF den 21. november 2003 hvor en gjennomgikk de foreløpige tallene for produksjonen i 2003. Det kom fram at kapasiteten ved Feiring er betydelig større enn behovet Helse Øst har for å kjøpe denne type tjenester. Før Helse Øst kunne gi noen bestilling for 2004, var en derfor nødt til å avvente en samlet oversikt over produksjonen ved Feiring i 2003, splittet på ulike typer behandling.

Helse Øst har dessuten hatt et ønske om å justere dagens fordeling innen hjerteoperasjoner mellom Feiringklinikken og Ullevål universitetssykehus. I dag er tilbud og ventelister for hjertekirurgi slik at pasienten selv i praksis bestemmer tidspunktet for planlagt operasjon. Situasjonen med full behovsdekning har dermed ført til at Ullevål universitetssykehus de senere år har hatt lavere aktivitet enn det som er ønskelig. Ullevål har rundt 540 operasjoner i året, mens det er ønskelig å ha 200 flere for å ivareta utdannings- og forskningsforpliktelsene innenfor hjertekirurgi og opprettholde klinisk kompetanse, bl.a. knyttet opp mot beredskap for øyeblikkelig hjelp og multitraumatiserte pasienter. Å opprettholde en spesialistutdanning med tilfredsstillende kapasitet og kvalitet er i alles interesse, og i overskuelig framtid er det de offentlige sykehusene som må bære hovedansvaret for dette.

Helse Øst har opplyst meg om at de har hatt drøftinger med Feiringklinikken for å komme fram til en tilbudsprofil som er i overensstemmelse med regionens helhetlige behov og "sørge for"-ansvar. Det har vært et ønske om at de to sykehusene skulle justere fordelingen av oppgaver seg imellom ved å formidle nøktern informasjon til pasientene om det helhetlige tilbud og derved medvirke til en mer funksjonell fordeling av pasientene og bedre utnyttelse av kapasiteten. Helse Øst har drøftet med Feiringklinikken om andre deler av klinikkens tilbud kan inkluderes i avtalen som en erstatning for aktiviteter man ønsker å kjøpe mindre av. Feiring har bygd opp et tilbud innen hjerterehabilitering, som Helse Øst RHF ønsker å benytte seg av, og som må ses i sammenheng med den totale bestillingen. Pristilbudet på denne tjenesten er nylig presentert for Helse Øst fra Feiring, og det pågår derfor fortsatt dialog om årets bestilling. Helse Øst ønsker å sluttføre forhandlingene innen kort tid.

Helse Øst RHF arbeider for å få til større forutsigbarhet når det gjelder avtalene med de private tilbydere, og for å få til samarbeidsmodeller som skal gi større forutsigbarhet for begge parter. Jeg er kjent med at det med noen private aktører er inngått rammeavtaler med en mer langsiktig tidshorisont, hvor det forhandles om årlige driftsavtaler innenfor rammen av de langsiktige avtalene. Jeg mener imidlertid det er grunn til å understreke at et helsevesen som er i stadig utvikling fordrer fleksibilitet, og man må på grunn av dette påregne og gjøre endringer i tilbudet fra det ene året til det andre. Innenfor et område der det er full behovsdekning, har det regionale helseforetaket også en utfordring i å påse at pasientens rett til fritt sykehusvalg i sin ytterste konsekvens ikke samtidig fører til at grunnlaget for akuttberedskap, spesialistutdanning og forskning innenfor et sentralt fagområde forringes.