Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:439 (2003-2004)
Innlevert: 26.02.2004
Sendt: 26.02.2004
Besvart: 03.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Ullersmo fengsel må i år spare inn 7 mill. kr. I dette inngår blant annet at 20 ansatte må gå, noe som innebærer en nedbemanning på 15 pst. i hvert enkelt skift. Ullersmo fengsel huser noen av landets tyngste kriminelle fanger, og blant de ansatte fryktes det nå for at denne nedbemanningen skal gå ut over deres egen sikkerhet. Til tross for dette har statsråden klassifisert kriminalomsorgen som en budsjettvinner.
Hvordan kan dette henge sammen?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Bevilgningen til kriminalomsorgen er økt betydelig fra 2003 til 2004. Driftsbevilgningen til kriminalomsorgen er styrket med 84,9 mill. kr for bl.a. å dekke drift av kapasitetsutvidelser ved Kongsvinger, Tromsø, Bergen, Ullersmo og Trondheim fengsler og styrke innholdet i straffegjennomføringen.

Bevilgningen i 2004 gjør kriminalomsorgen i stand til å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte.

Kriminalomsorgens sentrale forvaltning fordeler driftsbevilgningen til kriminalomsorgens regioner, som fordeler bevilgningen mellom driftsenhetene. Det er derfor direktøren for Region nordøst som fastsetter den endelige tildelingen til Ullersmo fengsel.

I 2002 innførte Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) en ny budsjettfordelingsmodell for fordeling av driftsbudsjettet mellom regionene. Bakgrunnen for at arbeidet ble i gangsatt, var ønsket om å utvikle en budsjettfordelingsmodell som tar hensyn til ulike ressursbehov regionene i mellom. Modellen bygger på kriterier som for eksempel antall fengselsplasser i regionen, aktivitet i friomsorgen, transport- og reisebehov og hvor mange enheter det er i regionen. I tillegg består modellen av kriterier som kopler faglige aktiviteter og oppnådde resultater til tildeling. Disse kriteriene er soningsdøgnproduksjon og programvirksomhet. Budsjettmodellens fordeling av ressurser til regionene innebærer ikke en øremerking av midler. Regionene har fullmakter til omdisponeringer innenfor den tildelte budsjettrammen.

Modellen medfører at noen regioner, deriblant Region nordøst, vil få en forholdsvis mindre andel av budsjettrammen, mens andre regioner vil få en noe større andel. Det tas sikte på at omfordelingene skal gjennomføres over tre til fire år for å sikre at regionene kan gjennomføre tilpasninger i budsjettet som ikke går utover driften.

Direktøren for Region nordøst legger opp til å redusere antall årsverk ved Ullersmo fengsel noe i 2004. Reduksjonen i årsverk er et ledd i en generell omstilling i regionen. Totalt er det 226,5 årsverk ved Ullersmo fengsel. Det er planer om å redusere antall tilsatte med 20 årsverk. Det skal ikke settes i verk oppsigelser ved Ullersmo fengsel. Omstillingen skal gjennomføres ved naturlig avgang. 12 av de reduserte årsverkene er stillinger for fengselsbetjenter i turnustjeneste, mens 8 av årsverkene er stillinger som ikke berører sikkerhetstjenesten. Rutinene ved fengslet har blitt gjennomgått nøye i forbindelse med omstillingen, og endret slik at den totale sikkerhet opprettholdes på et forsvarlig nivå.

Jeg kan nevne at også andre regiondirektører i kriminalomsorgen har hatt behov for en gjennomgang av driften ved enkelte enheter. Dette er nødvendig for at kriminalomsorgen kan løse oppgavene på en god måte og innenfor det budsjettet den får tildelt.