Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:441 (2003-2004)
Innlevert: 26.02.2004
Sendt: 27.02.2004
Besvart: 05.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Fra UFD er det gjennom Rundskriv F-24-03 gitt retningslinjer for budsjett for 2005. Det virker som om tydelige ulikheter i behandlingen av henholdsvis statlige og private høyskoler er videreført slik at noen aktivitetsområder bare omtales i retningslinjene for statlige høyskoler. Det gjelder satsing utenfor rammen, etter- og videreutdanning samt grunnlag for tildeling av forskningsmidler.
Hvorfor videreføres forskjellsbehandling av høyskoler basert på eierskap?

Begrunnelse

Jeg legger til grunn at vi er på vei mot full likebehandling av statlige og private høyskoler gjennom felles lovverk og gjennom felles og likt finansieringssystem innenfor universitets- og høyskolesektoren. Forutsetning for likebehandling er selvsagt at offentlig myndighet også i forskrifter, rundskriv og praktisk håndtering av søknader og tildelingsprosedyrer faktisk foretar likebehandling.
Jeg går derfor ut fra at statsråden vil se nærmere på hvordan Rundskriv F-24-03 (Forslag til statsbudsjettet for 2005 Programkategori 07.60 Høyere utdanning) brukes i forhold til statlige og private høyskoler og forsikrer seg om at likebehandling gjennomføres mht. forslag til statsbudsjett for 2005 for de enkelte institusjoner.
Jeg viser spesielt til tildeling av midler over forskningskomponenten, der både ulik måling av forskningsresultater og direkte ulikebehandling av institusjoner etter eierskap synes å gi svært ulikt budsjettmessig resultat.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Fra departementet er det i det refererte rundskriv gitt retningslinjer for rapportering av virksomheten i 2003, disponering av budsjettmidler i 2004 og institusjonenes forslag til budsjett for 2005.

Budsjettforslaget, med tilhørende rapportering av aktiviteter og resultater i 2003, og disponering av midler i 2004, er dokumentasjon for etatsstyrings- og styringsdialogmøter departementet har med hver enkelt statlige høyskole. Kravene til dette følger av reglementet for økonomistyring i staten. Tilsvarende krav finnes ikke for private tilskuddsmottakere.

Det ble fra og med budsjettåret 2003 innført et nytt finansieringssystem for private høyskoler. De private høyskolene er i invitasjonen til å søke statstilskudd for 2005 bedt om å angi hvilke studieprogram det søkes støtte for. Det er eksplisitt tatt opp at det kan søkes støtte også for studieprogram det ikke mottas støtte for i 2004. Dette kan også være videreutdanninger.

Det bes også om rapportering av forskningsvirksomhet for de private høyskolene. Departementet arbeider imidlertid nå med å videreutvikle den resultatbaserte delen av forskningskomponenten, og som en del av dette vil det etableres et system for dokumentasjon av vitenskapelige publisering, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004). Systemet vil omfatte både statlige og private institusjoner. I St.prp. nr. 1 (2003-2004) skriver departementet at det legges til grunn at bruk av disse data i finansieringssystemet også bør innføres for private høyskoler.

Utdannings- og forskningsdepartementet arbeider med oppfølging av Ryssdal-utvalgets innstilling om ny lov om universiteter og høyskoler. Sentrale spørsmål knyttet til likebehandling av private og statlige universiteter og høyskoler vil tas opp i denne sammenhengen. Når det gjelder nivået på den statlige finansieringen, er det betydelige ulikheter mellom en rekke av de private høyskolene på den ene side og de statlige høyskolene på den andre. Det har imidlertid vært en betydelig økning av tilskuddet som gis til private høyskoler de siste årene. Spørsmål om nivået på tilskuddet vil behandles i de årlige forslagene til statsbudsjett.