Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:443 (2003-2004)
Innlevert: 26.02.2004
Sendt: 27.02.2004
Besvart: 05.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre at de politistudentene som nå blir uteksaminerte får jobb i politiet?

Begrunnelse

På bakgrunn av innspill fra blant annet studenter på Politihøgskolen og andre, synes det meget tvilsomt at de rundt 240 politihøgskolestudentene som nå uteksamineres, kan påregne å få jobb i politiet. Undertegnede finner det underlig dersom Regjeringen ikke foretar seg noe for å sikre disse jobb, all den tid det er en rekke uløste politioppgaver i samfunnet. Kriminalitet koster samfunnet årlig milliardbeløp. I tillegg kommer det som er det viktigste, nemlig menneskelige lidelser. Det burde dermed være en god samfunnsmessig og samfunnsøkonomisk investering å sikre disse politistudentene jobb, etter at man har brukt store ressurser på å utdanne dem.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Siste statistikk fra Politidirektoratet over vakanser i politiet er fra september 2003. Det var da ca. 200 stillinger som ikke var besatt. Dette fordelte seg på:

- ca. 40 stillinger som sto ubesatt pga. ikke kvalifiserte søkere

- ca. 109 stillinger som var under tilsetting

- ca. 52 stillinger som ble holdt vakant pga. budsjettsituasjonen eller omdisponert.

Politidirektoratet opplyser at situasjonen ikke er vesentlig annerledes nå enn da statistikken ble innhentet. Noen politidistrikt melder imidlertid om flere vakante stillinger. Jeg har også registrert at noen politidistrikter holder stillinger ubesatt. Totalt antall årsverk i etaten i 2003 var ca. 11 400 inkludert Politidirektoratet. 200 ledige stillinger utgjør 1,8 pst. av antall årsverk. Det er politidistriktenes ansvar å forvalte det tildelte budsjettet på en best mulig måte. Dette betyr å holde en forsvarlig drift, samtidig som budsjettrammen holdes.

Det er 239 studenter som er ferdig på Politihøgskolen sommeren 2004. Hvor mange av disse som eventuelt ikke får den stillingen de søker, er det på dette tidspunkt ikke mulig å si, da dette blant annet er avhengig av hvor i landet de søker stilling. Det mangler fortsatt kvalifiserte søkere til flere stillinger en rekke steder i landet.

I løpet av 2004 vil det også være ca. 160 polititjenestemenn som går av med pensjon (antall ut fra tjenestemenn som når ordinær pensjonsalder). Dette vil føre til at flere studenter kan tilbys jobb.

Det kan tilføyes at jeg vil følge utviklingen på dette området nøye, slik at politidistriktene har en så god og riktig bemanning som mulig med de rammebetingelsene som foreligger.