Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:446 (2003-2004)
Innlevert: 27.02.2004
Sendt: 27.02.2004
Besvart: 04.03.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Forsvaret avhendet for en tid tilbake tre landgangsfartøyer til rederiet Seaworks for 10 mill. kr. Ifølge Nationen 27. februar 2004, kan det nå være aktuelt for Fiskeridepartementet å leie tilbake fartøyene for bruk i oljevernberedskapen.
Er det et rimelig krav at den statlige ressursbruken, knyttet til Kystvernet, ses i sammenheng av alle de involverte departementer, og ble alternativ bruk av disse fartøyene vurdert før saken ble fremmet for Stortinget?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Stortinget vedtok 19. juni 2002 i Innst. S. nr. 232 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 55 (2001-2002), at de resterende tre landgangsfartøyer skulle tas ut av strukturen og avhendes.

Etter anbudsrunde inngikk Forsvaret den 21. august 2003 avtale med Seaworks AS om salg av alle tre landgangsfartøyene til en samlet pris på 10,5 mill. kr. I en kontraktsklausul godkjent av Landbruksdepartementet, forpliktet kjøper seg til å tilby transportkapasitet til reindriftsnæringen for frakt av rein på kommersiell basis, da fartøystypen lenge har vært benyttet til dette. Ut over dette er ikke disponering av fartøyene selgers anliggende.

Den statlige ressursbruken knyttet til Kystvernet ses i sammenheng av alle de involverte departementer med henblikk på samordning og utnyttelse av alle offentlige, private og frivillige ressurser. Ingen enkel institusjon kan løse disse oppgavene alene. Regjeringen overførte ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensning til Fiskeridepartementet ved Kystverket 1. januar 2003. Dette medførte et tydeligere ansvar, og har lagt til rette for en bedre samordning og utnyttelse av ressursene. For eksempel har økt oljetransport langs kysten av Nord-Norge medført en rekke nye tiltak fra Regjeringens side, herunder styrking av slepebåtberedskapen og prosjektering av en maritim trafikksentral i Vardø.

Alternativ bruk av landgangsfartøyene ble vurdert før saken ble fremmet for Stortinget, første gang før fremleggelsen av St.prp. nr. 45 (2000-2001). Berørte departementer og underliggende etater ble våren 2001 bedt om å redegjøre for sitt syn på et flerbrukskonsept for bruk av landgangsfartøyene. Styrking av oljevernberedskapen langs kysten var ett av momentene i konseptet. Forsvarsdepartementet konkluderte på grunnlag av tilbakemeldingene, at interessen for fartøyene var begrenset, og at det ikke var hensiktsmessig å gå videre med konseptet.

Til grunn for forslaget om å ta de tre landgangsfartøyene ut av forsvarsstrukturen lå bl.a. en beregnet kostnadsbesparelse for Forsvaret på 36 mill. kr i inneværende planperiode.