Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:447 (2003-2004)
Innlevert: 27.02.2004
Sendt: 27.02.2004
Besvart: 05.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): I besvarelse av spørsmål nr. 24 av 25. februar 2004 uttalte statsråden at Akershus fylkeskommune ikke kunne inviteres som direkte søker til midlene i belønningsordning for kollektivtrafikken. I departementets retningslinjer heter det at søker kan være ansvarlig myndighet for kollektivtransporten i de utvalgte byområdene som bykommune, fylkeskommune eller organ med tilsvarende ansvar.
Mener statsråden at departementets retningslinjer bekrefter hennes uttalelse om at Akershus fylkeskommune ikke kunne inviteres som søker?

Begrunnelse

Oslo og Akershus har et felles og likeverdig ansvar for å utvikle kollektivløsninger for innbyggerne i Oslo-området. Dette understrekes bl.a. i Byutredningen for Oslo og Akershus som er utarbeidet som grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2006-2015. I byutredningen vises det til at den daglige innpendlingen fra Akershus-kommunene til Oslo, representerer en hovedutfordring i utviklingen av kollektivtilbudet i Oslo-området.
I Stortingets spørretime 25. februar besvarte samferdselsministeren et spørsmål tatt opp av Dagfinn Sundsbø for Åslaug Haga, om kriteriene for å kunne søke fra midlene i den statlige belønningsordningen for kollektivtransporten i større byområder. Akershus fylkeskommune ble ikke invitert til å søke, men henvist til å få eventuelle prosjekter vurdert i Oslos søknad. På spørsmål om statsråden ser at ulikebehandlingen av Oslo og Akershus er urimelig, svarte hun:

"Samferdselsdepartementet foreslo i budsjettproposisjonen til Stortinget i høst at byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand skal inviteres til å søke om midler fra ordningen. Dette sluttet Stortinget seg til - inkludert Senterpartiet. Senterpartiet gav ikke ved behandlingen av statsbudsjettet uttrykk for det synspunktet jeg hører nå, tre måneder senere, tilkjennegitt om at det er urimelig ikke å invitere Akershus på linje med Oslo."

I brev til Oslo kommune av 9. oktober 2003 inviteres Oslo om å søke om midler fra ordningen. I brevet heter det at kommunen i en eventuell søknad også forutsettes å vurdere tiltak med virkning utenfor Oslo bygrense i samarbeid med framtidige partnere i samordningsorganet for kollektivtransport i den sentrale østlandsområdet. I retningslinjene som er vedlagt brevet til Oslo kommune, heter det følgende i pkt. 4 om hvem som kan søke:

"Søker skal være ansvarlig myndighet for den lokale kollektivtransporten i de utvalgte byområdene, som kan være:

- Bykommunen.
- Fylkeskommunen.
- Organ med tilsvarende ansvar."

Det synes ikke å være samsvar mellom statsrådens svar i spørretime og de kriterier for å kunne søke som er fastsatt i Samferdselsdepartementets retningslinjer.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Jeg opplyste i mitt svar på spørsmål nr. 24 av 25. februar 2003 at Samferdselsdepartementet i budsjettproposisjonen til Stortinget i høst foreslo at byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand skal inviteres til å søke om midler fra ordningen. Dette sluttet Stortinget seg til, inkludert representanten Sundsbøs parti Senterpartiet. Senterpartiet gav ikke ved behandlingen av statsbudsjettet uttrykk for det synspunktet representanten Sundsbø nå, tre måneder senere, tilkjennegir om at det er urimelig ikke å invitere Akershus på lik linje med Oslo.

Jeg gav i mitt svar videre uttrykk for at jeg er enig i at fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus, er en uheldig barriere for å få til en helhetlig transportpolitikk for hovedstadsområdet. I transportsammenheng er Oslo, Akershus og flere nabofylker å betrakte som en funksjonell enhet.

På kort sikt gir dette seg utslag i at jeg i invitasjonen til Oslo om å søke om midler fra belønningsordningen, forutsatte at Oslo samarbeider med Akershus om en slik søknad. Det har da også Oslo gjort, Akershus har avgitt et grundig bidrag til Oslos søknad om midler, og flere av de forslagene Akershus spiller inn, ligger inne i Oslos søknad.

På lengre sikt er det behov for å gå atskillig lenger i samordningen mellom fylkene. Jeg har tatt initiativ til å opprette Samordningsorganet for kollektivtransport i det sentrale Østlandsområdet. Samordningsorganet ble etablert 1. januar, med staten, Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold som deltakere. Det er min ambisjon at dette organet relativt raskt skal få ansvaret for kollektivtransporten i hovedstadsområdet. Ved å overlate ansvaret for bl.a. takster, billettering og tilskudd til ett organ, ligger alt til rette for at kollektivtilbudet i hovedstadsområdet blir sett i sammenheng, og at vi kan utvikle et bedre, mer helhetlig og konkurransekraftig kollektivtilbud i hovedstadsområdet. I et slikt operativt samordningsorgan for kollektivtrafikken i det sentrale Østlandsområdet, vil det være naturlig også å plassere ansvaret for å søke om og fordele midler fra belønningsordningen i årene framover.

I Samferdselsdepartementets retningslinjer for belønningsordningen heter det i punkt. 3) "Generelt" at "Den årlige bevilgningsrammen for tildeling og hvilke byområder som kan søke fastsettes ut fra Stortingets vedtak om statsbudsjettet". Videre presiseres det i retningslinjene punkt 4) "Hvem kan søke?", hvilke institusjonelle enheter som er søknadsberettiget gitt selvsagt at Stortinget har vedtatt at det kan søke. Jeg vil derfor bekrefte at Samferdselsdepartementets retningslinjer for belønningsordningen, gitt Stortingets tilslutning til forslag til byområder, også med støtte fra representant Sundsbøs parti, Senterpartiet, er i tråd med mine uttalelser. Jeg ønsker imidlertid å minne om at Akershus har deltatt, slik departementet forutsatte, gjennom Oslo kommunes søknad om midler fra belønningsordningen.