Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:449 (2003-2004)
Innlevert: 01.03.2004
Sendt: 02.03.2004
Besvart: 09.03.2004 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Vil olje- og energiministeren vurdere å ta inn som krav i omsetningskonsesjonene, som alle som skal omsette elektrisk strøm må ha, hvor det slås fast at det ikke er tillatt med noen form for forskuddsbetaling av strøm?

Begrunnelse

En rekke selskaper har de siste årene etablert seg i kraftmarkedet for å selge elektrisk kraft til husholdninger og mindre næringsdrivende. De konkursene vi har hatt de siste årene, er blant disse selskapene: Norigo Energi, Kraftkompaniet Vest og Articentel Energy. Gjennom forskuddsbetaling av strøm har en rekke forbrukere tapt mange tusen kroner i disse konkursene ved at de aldri har fått den strømmen som de hadde betalt for. Det viser bl.a. denne artikkelen 13. mai 2003 på kraftnytt.no sin hjemmeside:

"Articentel Energy skylder strømkunder millioner

Forbrukerrådet anslår at den tidligere strømleverandøren Articentel Energy skylder kundene mellom seks og åtte millioner kroner. Dette er penger kundene har betalt inn som forskudd.

- Ifølge opplysninger vi har fått fra selskapet, er det rundt 1.500 kunder som ikke har fått sluttavregning. I tillegg skal det være rundt 800 kunder som har fått feil i sin sluttavregning. Jeg vil tippe at kundene har gjennomsnittskrav på 3.000-4.000 kroner, sier juridisk rådgiver Jon-Andreas Lange i Forbrukerrådet til NTB."

Også nå praktiserer en del av de mindre selskapene som TotalEnergi og Telinett, forskuddsbetaling.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Dagens regler for fakturering av husholdninger er gitt i NVEs forskrifter. Forskriftene gjelder nettselskapene, og reglene omfatter derfor kun kraftleverandører dersom de fellesfakturerer med nettselskap. Forskriftene krever etterskuddsvis fakturering basert på faktisk forbruk for husholdninger med årlig forventet forbruk høyere enn 8 000 kWh. I praksis vil et forbud mot forskuddsfakturering for kraftleverandører bety at dagens faktureringsregler vil bli utvidet til å også gjelde for alle rene kraftleverandører.

Et krav om etterskuddsvis fakturering vil redusere sluttkunders risiko for økonomisk tap. Kunder som foretrekker etterskuddsvis fakturering står imidlertid i dag fritt til å velge en kraftleverandør som tilbyr dette. Noen kunder foretrekker også, av ulike grunner, forskuddsvis fakturering. Å forby rene kraftleverandører å fakturere forskuddsvis til kunder som av forskjellige årsaker ønsker det, kan betraktes som en inngripen i husholdningskundenes avtalefrihet. Det vil også frata kraftleverandørers mulighet til å kunne spesialtilpasse faktureringsrutiner etter ønske fra kunden.

Mange sluttbrukere ønsker en samlet faktura for nett og kraft. Muligheten til å fellesfakturere med nettselskap blir sett på som et viktig konkurransefortrinn, som i praksis ikke er tilgjengelig for frittstående kraftleverandører. De kraftleverandørene som fellesfakturerer i dag anser det trolig som et så stort konkurransefortrinn at de har valgt å ikke fakturere forskuddsvis og uavhengig av nettselskapet. Før et pålegg om etterskuddsvis fakturering for alle leverandører eventuelt blir innført, bør derfor reglene om fellesfakturering vurderes nærmere. Hvis reglene om fellesfakturering ikke endres, kan et slikt pålegg gi konkurranseskjevhet mellom frittstående kraftleverandører og kraftleverandører som er integrert med et nettselskap.

Et pålegg om etterskuddsvis fakturering vil svekke selskapenes likviditetssituasjon. Det er derfor trolig behov for en viss innføringsperiode. Dette vil kunne gi kraftleverandørene tid til å foreta tilpasninger slik at likviditetsproblemene dempes.

Departementet har bedt NVE om å utrede nærmere et pålegg om fellesfakturering uavhengig av hvilken kraftleverandør kunden har, jf. pkt. 6.7.4 i St.meld. nr. 18 (2003-2004) Om forsyningssikkerheten for strøm mv. I tillegg skal det utredes om det bør pålegges at kraftleverandørene forestår all administrativ og avregningsmessig kundehåndtering for både nett og kraft. Det kan være hensiktsmessig at sluttbruker i større grad kun må forholde seg til én aktør. I meldingen nevnes også en utredning som NVE nå gjennomfører vedrørende måling, avregning og fakturering. Jeg mener det vil være hensiktmessig å vurdere et eventuelt krav om etterskuddsvis fakturering for alle kraftleverandørene når resultatene fra disse utredningene foreligger, og jeg mener det er viktig å få evaluert dagens regelverk før man kommer med ytterligere pålegg for å sikre alle kunder et tilfredsstillende regelverk.