Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:452 (2003-2004)
Innlevert: 02.03.2004
Sendt: 02.03.2004
Besvart: 19.03.2004 av arbeids- og administrasjonsminister Morten Andreas Meyer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Misjonsorganisasjonen har retningslinjer for ansettelser som hindrer skilte, samboere og homofile personer jobb uavhengig av om stillingen er som religiøs leder eller som vaktmester. De hevder å følge norsk lov, og vil ikke endre praksis. Professor Hennig Jakhelln anser det som brudd på norsk lov å ta slike hensyn når det gjelder kontorjobber, vaktmester, kokk o.l.
Kan statsråden klargjøre lovforståelsen og hensikten som ligger til grunn for de aktuelle lovbestemmelsene som berører slike saker i Ot.prp. nr. 104 (2003-2004)?

Begrunnelse

I lovbestemmelsen § 54 D nr. 4 som ble vedtatt med stemmene til regjeringspartiene, FrP og Sp står det at arbeidsgiver kan innhente opplysninger hvis stillinger er av betydning for gjennomføring av formålet med virksomheten. Tilsvarende er bestemmelsen i § 54 D nr. 5 knyttet krav om at det er stilt særlige krav ut fra stillingens karakter eller formålet for vedkommende arbeidsgivers virksomhet.
Regjeringen la fram den nye lovteksten som ble vedtatt av flertallet, og må derfor ha en formening om hva de ønsket å tillate og hvor grensen skulle gå.

Morten Andreas Meyer (H)

Svar

Morten Andreas Meyer: Arbeidsmiljøloven § 54 D nr. 4 og nr. 5, som nå er vedtatt i Stortinget, er en videreføring av gjeldende rett, og innholdet i disse bestemmelsene representerer således ikke en ny rettstilstand.

Som utgangspunkt åpner loven for at en arbeidsgiver kan vektlegge en rekke ulike forhold ved ansettelse, bortsett frå de forhold som loven spesifikt nevner i § 54 B nr. 1. Når det gjelder hvilke forhold man kan legge til grunn for oppsigelse av en arbeidstaker, er dette en annen vurdering, som må foretas med grunnlag i saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 60. Det er viktig å skille mellom disse to situasjonene.

Vedrørende tolkningen av § 55 A første og tredje ledd, som foreslås videreført i § 54 D nr. 4 og nr. 5 viser jeg til forarbeidene (Ot.prp. nr. 41 (1979-80) side 19), som sier følgende om tolkningen av ordlyden i § 55 A første og tredje ledd:

"Kriteriet "stillingens karakter" innebærer at det skal foretas en helt konkret avveining. Det må prinsipielt sett være riktig at virksomhetens ledelse/styre selv foretar denne avveiningen av en stilling og begrunner bruk av unntaksbestemmelsen før de eventuelt innhenter opplysninger, utformer utlysninger m.v. De personer som kjenner virksomheten innenfra og ser dens behov i det daglige er de nærmeste til i første omgang å treffe slike avgjørelser. Når man tar i betraktning den variasjonsbredden som arbeidslivet fremviser er det klart at det ikke er mulig å foreta en uttømmende oppregning av hvilke stillinger som kommer inn under unntaksbestemmelsen i § 55 A og hvilke som ikke gjør det. De momenter som spiller inn når stillingens karakter skal bestemmes, vil sjelden være av en slik art at man på forhånd kan utforme entydige generelle retningslinjer."

Når det gjelder den konkrete saken representanten Karin Andersen ønsker min kommentar til, mener jeg at det ikke er Regjeringens oppgave å tolke lovens anvendelse relatert til konkrete situasjonen. Dette gjelder i særdeleshet i saker hvor faktum kun har kommet frem gjennom mediene. Det er opp til domstolene å vurdere om arbeidsmiljøloven § 54 D nr. 4. og nr. 5 (dvs. gjeldende rett arbeidsmiljøloven § 55 A første og tredje ledd) setter hinder for at en arbeidsgiver i et konkret tilfelle kan innhente opplysninger om, og vektlegge, søkerens homofile legning og homofile samlivsform.