Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:457 (2003-2004)
Innlevert: 03.03.2004
Sendt: 03.03.2004
Besvart: 10.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Kan helseforetakene nekte å betale en institusjon som har tatt inn slike pasienter?

Begrunnelse

En ansatt i Oslo som jobber med rusavhengige satt i en svært desperat situasjon med en rusavhengig som trengte avrusning og behandling. Rusmiddeletaten sier at de må ha en garanti fra sosialkontoret, fordi pasienten er fra et annet fylke. Vedkommendes sosialkontor sier at de ikke lenger gir garantier pga. rusreformen og henviser til helseforetaket. Helseforetaket svarer at de ikke har plass til avrusning nå og heller ikke har mulighet til å gi en garanti for avrusning i Oslo, samt at det ikke lenger er nødvendig med en garanti.
Avrusningsinstitusjonen står på sitt om at det må foreligge en garanti. Den ansatte tar da dette opp med fylkeslegen som råder vedkommende til å ta kontakt med to navngitte personer i rusmiddeletaten samt en i Rådhuset. Disse er enten ikke tilgjengelige eller kan ikke svare på hva som er rett, eller fortelle hva den ansatte skal gjøre.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Fra 1. januar 2004 har de regionale helseforetakene fått ansvar for å sørge for et tilbud om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere, jf. spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m.) § 2-1a første ledd nr. 5. Dette innebærer at det tidligere fylkeskommunale ansvaret etter sosialtjenesteloven § 7-1 er overført til staten ved de regionale helseforetakene. Med tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk menes hele det tidligere fylkeskommunale ansvaret etter sosialtjenesteloven § 7-1. Det vil si ansvar for avrusning, utredning og spesialisert behandling. Ansvaret innebærer også et ansvar for å dekke utgiftene ved slik behandling, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 5-2.

I forbindelse med rusreformen ble det foretatt et uttrekk fra kommunene tilsvarende det kommunene tidligere har betalt i egenandeler ved opphold i institusjoner for rusmiddelmisbrukere. Kommunale egenandeler for opphold i institusjoner for rusmiddelmisbrukere er etter dette falt bort. Pasientens bostedsregion er ansvarlig for å dekke utgiftene til behandling. Dette gjelder selv om rusmiddelmisbrukeren har benyttet sin adgang til å velge å få avrusning ved en institusjon i en annen region enn sin bostedsregion. I slike tilfeller er det heller ikke krav om forhåndsgaranti eller forhåndsgodkjenning fra det regionale helseforetaket i vedkommendes bostedsregion. Dersom behandlingen er foretatt ved en privat institusjon, er det en forutsetning for finansieringsansvaret at vedkommende institusjon har en avtale med et regionalt helseforetak om kjøp av slike tjenester og at inntaket har skjedd innenfor de volumbegrensninger som vil være satt i en slik avtale.

For øvrig viser jeg til mine svar på skriftlig spørsmål nr. 458 og 428 i år fra representanten Rui.