Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:468 (2003-2004)
Innlevert: 04.03.2004
Sendt: 04.03.2004
Besvart: 11.03.2004 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Jeg viser til Stortingets behandling av St.prp. nr. 12 (2003-2004) og Innst. S. nr. 93 (2003-2004). I nevnte innstilling ber en enstemmig komité Regjeringen utrede alternative lokaliseringer av landsdekkende PRE, herunder blant annet Hovemoen ved Lillehammer, og komme tilbake med resultatet i vårproposisjonen i 2004. Et mindretall uttrykker klart at de tror en lokalisering til Hovemoen vil være til det bedre.
Hvordan følger Regjeringen opp disse klare føringene fra Stortinget?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 12 er det gjort rede for planlagt framtidig organisering av produksjonsapparatet i FLO. Her er det foreslått at Produksjonsenhet Landsdekkende lokaliseres med ledelse til Romerike. Dette synes underlig all den tid eksisterende hovedarsenal på Lillehammer med sin kompetanse, moderne teknologiske installasjoner, sine lokaler og sin geografiske plassering best kan oppfylle Forsvarets og FLOS sine behov for kostnadseffektive rasjonelle løsninger. Det er også underlig når Regjeringen har en strategi på å flytte statlige tilsyn ut fra det sentrale Oslo-området, samtidig som en vil legge ned et velfungerende, effektivt arsenal på Lillehammer til fordel for Gardermo-området.
En enstemmig stortingskomité har derfor bedt om at Hovemoen-alternativet blir utredet og lagt fram for Stortinget, når det gjelder lokalisering av landsdekkende PRE med sin ledelse. Jeg forutsetter at Regjeringen følger dette opp.
Jeg viser ellers til pressemelding fra leder av forsvarskomiteen, Marit Nybakk, som ytterligere understreker Stortingets føringer. Her heter det blant annet: I forbindelse med omorganiseringen av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er lokalisering av den landsdekkende produksjons- og resultatenheten (PREL/L) til Hovemoen på Lillehammer fremdeles Arbeiderpartiets primære standpunkt. Forsvarskomiteen har i dag avgitt innstilling knyttet til stortingsproposisjonen om Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som forsvarsministeren oversendte Stortinget i sommer.
Marit Nybakk fortsetter: Vi må likevel vente oss at omleggingen av Forsvaret vil fortsette, og at ikke alt vil forbli som før. Dersom Lillehammer får arbeidsplassene knyttet til ledelseselementet i den landsdekkende PRE-en, vil det være en tilførsel av nye arbeidsplasser til regionen. Disse arbeidsplassene kan tjene på å knyttes opp til den kompetanse som i dag eksisterer ved hovedarsenalet. Forsvarskomiteens flertall har derfor bedt om at dette spørsmålet må utredes på en mer omfattende måte. I dette forslaget fra Forsvarsdepartementet var disse arbeidsplassene forsøkt lokalisert til Romerike.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan gi konkrete signaler om hvilke konklusjoner som trekkes i Forsvarsdepartementets langtidsproposisjon angående alternative lokaliseringer av PRE Landsdekkende, før denne er oversendt Stortinget.

Langtidsproposisjonen vil bli lagt frem for Stortinget innen kort tid. Stortingets anmodning som følger av behandlingen av Innst. S. nr. 93 (2003-2004) følges opp i langtidsproposisjonen. I arbeidet med proposisjonen legger jeg blant annet stor vekt på forsvarssjefens anbefalinger, slik de fremkommer i hans militærfaglige utredning. Dette gjelder også hva angår betydningen av å etablere et felles kompetansesenter for KKIS (kommando-, kontroll- og informasjonssystemer), som vil innebære opprettelsen av et høyteknologisk og fremtidsrettet miljø i Lillehammer-området.