Skriftlig spørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:471 (2003-2004)
Innlevert: 04.03.2004
Sendt: 05.03.2004
Besvart: 11.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Estlandskomiteen, "Ny Start i Øst", har vært i møte med statssekretæren i Finansdepartementet angående fjerning av moms på salg av varer som er gitt som gave og med henblikk på at overskuddet skal nyttes til sosiale, humanitære og allmennyttige formål. Senere har Estlandskomiteen purret på Finansdepartementet uten at departementet har svart.
Kan finansministeren være behjelpelig med å få fortgang i denne saken, da momsavgiften for Estlandskomiteen går utover deres humanitære arbeid?

Begrunnelse

Estlandskomiteen, "Ny Start i Øst", har siden 1991 drevet humanitært hjelpearbeid i Øst-Europa. De arbeider nå i sju land, de tre baltiske land foruten Russland, Hviterussland, Ukraina og Makedonia, og sender årlig nærmere 250 tonn med hjelpesendinger. Det dreier seg om mange ulike varer til en rekke samarbeidspartnere, de har nærmere 150 frivillige medarbeidere i Oppland og Hedmark fylke, og omsetter nå for nærmere 4 mill. kr. Virksomheten drives ved hjelp av gaver som de får fra allmennheten, som mener deres arbeid er svært viktig. Disse gavene er brukte ting som klær, møbler, antikviteter, bøker, pyntegjenstander m.m. Foreningen har også drevet med riving av bygg der store mengder materialer, flere titalls trailere, er blitt sendt til ulike menigheter og organisasjoner i Øst-Europa. Det aller meste av det de får inn, sendes altså som direkte hjelp til seks land i Øst-Europa og Makedonia. En mindre del av det blir omsatt i foreningens gjenbruksbutikker "Ting og Tøy" for å skaffe penger til driften og til transporter. En god del av overskuddet gis også bort i form av kontanter til ulike prosjekter som f.eks. til leiropphold for gatebarn, familieleire, hjelp til arbeidsplasser for funksjonshemmede og til finansieringsfond for opprettelse av arbeidsplasser.
Momsen på denne typen salg er sterkt demotiverende for de frivillig som står på og gir av sin tid år ut og år inn. Dette er en form for skattlegging som i praksis motarbeider det Regjeringen har uttalt er dens politikk overfor frivillige organisasjoner. Det vi faktisk ser er at store pengesummer, og dette gjelder ikke bare for denne organisasjonen, blir tatt av den norske stat på bekostning av fattige og utslåtte både her hjemme og ute. Norge er helt ute av takt med våre naboland og også med ulike organ innen EU. Ifølge EUs momsdirektiv nr. 6 og 7 anbefales at slike virksomheter ikke skal betale moms. Vi vet at følgende land i dag har momsfritak på den type salg og til det formål vi her snakker om: Storbritannia, Danmark, Sverige, Finland, Portugal, Spania og Frankrike. Det kan være flere som vi ikke kjenner til innen EØS-området. Det skal her nevnes at den kjente britiske hjelpeorganisasjonen "Oxfarm" nå driver over 1 000 gjenbruksbutikker for å skaffe penger til sitt omfattende hjelpearbeid. De har holdt på i flere tiår. Ingen av disse betaler moms for denne omsetningen.
Danmark har i 20 år vært et foregangsland på dette område. I nærmere 30 år har såkalte "Genbruksbutikker" blomstret og gitt hundrevis av millioner, kanskje milliarder av kroner samlet på disse årene til sosiale og allmennyttige formål. I 2001 hadde f.eks. disse butikkene i Danmark en omsetning på 170 mill. kr og et overskudd på 88 mill. kr. I alt finnes nå over 600 slike butikker med i alt 15 000 frivillige (kilde: kronikk i Dagbladet 13. februar 2002).
Ifølge EUs 6. direktiv 77/388/EEG art. 13A skal visse virksomheter unntas skatteplikt av hensyn til allmenne interesser. Punkt A.1.g i denne artikkel sier at "varer som er nært knyttet til sosial bistand", skal ikke momsbelegges.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Ved omsetning av varer skal det beregnes merverdiavgift, herunder brukte varer. Merverdiavgiftsplikten er ikke betinget av hvilke formål overskuddet skal brukes til. Det er selve omsetningen som utløser avgiftsplikten. Slik vårt regelverk er i dag, foreligger det således en plikt til å beregne merverdiavgift ved omsetning av brukte varer også i de tilfeller fortjenesten av denne omsetningen går til et ideelt formål. Det betyr at omsetning av avgiftspliktige varer og tjenester kan utløse registrerings- og avgiftsplikt også for frivillige organisasjoner på lik linje med alminnelige næringsdrivende.

Som i bl.a. Sverige er det også i Norge et krav om at den frivillige organisasjonen må anses å drive næringsvirksomhet før merverdiavgiftsplikt foreligger. I motsetning til ordinære næringsdrivende som har en registreringsgrense på 50 000 kr, skal imidlertid registrering i avgiftsmanntallet først finne sted når slik næringsmessig omsetning har oversteget 140 000 kr i en periode på 12 måneder. Grensen for registreringsplikt vil imidlertid kunne være forskjellig i andre land.

Det er også gjennomført en del andre lempinger i merverdiavgiften rettet mot veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner, herunder i forbindelse med enkeltstående kortvarige salgsarrangement som f.eks. loppemarkeder, julemesser og lignende. Det er videre gjort unntak for avgiftsplikten ved kiosksalg, servering og omsetning under slike kortvarige arrangementer. I tillegg er det i forbindelse med konkrete innsamlingsaksjoner gitt fritak for merverdiavgift ved bruk av teletorgtjenester. Vedvarende virksomhet med omsetning av brukte varer vil derimot normalt være avgiftspliktig.

Departementet er kjent med at det i Danmark er gjort et særskilt unntak for omsetning av varer fra gjenbruksbutikker med allmennyttig formål. Det er imidlertid satt svært strenge vilkår for at unntaket skal komme til anvendelse.

Jeg har forståelse for at man ønsker å bruke hele overskuddet til det aktuelle formål, men ulike former for lempinger vil svekke merverdiavgiften som en generell forbruksavgift og kan dessuten medføre konkurransevridninger i disfavør av andre næringsdrivende. Departementet vil likevel gjennomgå regelverket på området på bakgrunn av de innspill som er mottatt, og vil vurdere en endring i tråd med dansk regelverk.