Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:476 (2003-2004)
Innlevert: 05.03.2004
Sendt: 08.03.2004
Besvart: 17.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Er det mulig å praktisere regelverket for politiattester slik at EØS-borgere som ikke er registrert bosatt i Norge, kan få politiattest utferdiget uten tillegg om at vedkommende ikke er registrert bosatt i Norge?

Begrunnelse

Et ektepar, der kona er norsk statsborger og mannen gresk statsborger, er godkjent som adoptivforeldre, og er tildelt et barn fra Colombia. De har fått melding om at de kan forvente å måtte reise til Colombia i tiden april-september i år, for å hente barnet.
Ifølge colombianske myndigheter mangler det imidlertid fortsatt en betingelse, nemlig en norsk politiattest for mannen. Etter mye om og men fikk han en politiattest som i fri norsk oversettelse lyder: "Ingen anmerkninger. Personen er ikke registrert bosatt i Norge."
I forhold til adopsjonssaken er passusen om at personen ikke er registrert bosatt i Norge, problematisk. Grunnen til dette er at mannen bor både i England og Norge. Ekteparet eier felles bolig i Norge. Kona bor og arbeider i Norge. Mannen arbeider i England, og pendler mellom sine boliger i England og Norge. Etter folkeregistreringsreglene er det med henvisning til EØS-reglene ikke nødvendig at mannen registrerer seg som bosatt i Norge. Det spesielle ved at mannen har bolig i to land, har måttet forklares tydelig overfor colombianske myndigheter. Den adopsjonsforeningen som forestår adopsjonen, frykter nå at passusen i politiattesten vil føre til at adopsjonstillatelsen trekkes tilbake.
Ekteparet har bedt Politidirektoratet om å skrive ut en politiattest uten passusen om boligregistrering, men dette er Politidirektoratet ikke villig til.
I konas politiattest er det ikke opplyst noe om hvorvidt hun er registrert bosatt i Norge eller ikke. Det er da grunn til å stille spørsmålet om det er i tråd med alminnelige forvaltningsmessige prinsipper for myndighetsutøvelse, at Politidirektoratet insisterer på at passusen om boligregistrering skal være med. Det kan være at EØS-borgere diskrimineres i forhold til norske borgere på dette området En kan også spørre om det er fast praksis fra Politidirektoratet å opplyse om hvorvidt søker er registrert bosatt i Norge eller ikke, eller om dette er en vilkårlighet i denne saken. Når konsekvensen av å ha med denne passusen kan bli at ekteparet ikke får adoptere, skal det svært mye til for at dette kan anses rimelig.
Det var neppe lovgivers mening at politiattestregelverket skal praktiseres slik at adopsjon umuliggjøres.
Det er på denne bakgrunn jeg ber statsråden om et svar.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg har forelagt spørsmålet for Politidirektoratet. Politiattester kan kun utstedes når det skjer med hjemmel i lov eller i medhold av forskrifter gitt med klar hjemmel i lov.

Når utenlandske myndigheter krever politiattest i forbindelse med adopsjon, blir slik attest utstedt i medhold av strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 3.

Politiattester blir normalt kun utstedt til norske statsborgere eller utenlandske statsborgere med tilhold i Norge. Når det utstedes politiattest til utenlandsk statsborger med enten fast eller midlertidig opphold i Norge, vil det på attesten fremgå for hvilket tidsrom denne gjelder, dvs. for hvilket tidsrom vedkommende har vært bosatt i Norge.

I den saken som det refereres til i spørsmålet, har vedkommende ikke vært formelt bosatt i Norge. På bakgrunn av den tilknytning vedkommende har til Norge, sammenholdt med hans behov for politiattest, ble slik attest likevel utstedt. På attesten ble det påført særskilt at vedkommende ikke har vært registrert bosatt i Norge. Vedkommendes ektefelle tok opp spørsmålet om opplysningen vedrørende manglende registrert bosetting i Norge med politiet, som igjen fremla spørsmålet for Politidirektoratet.

I sitt svarbrev til Søndre Buskerud politidistrikt bekreftet Politidirektoratet at politidistriktets fremgangsmåte var i samsvar med gjeldende praksis.

Direktoratet opplyser imidlertid at man etter å ha gjennomgått saken på nytt er enig med stortingsrepresentant Finn Kristian Marthinsen i at det kan utstedes politiattest uten opplysing om bosted.

Politidirektoratet vil etter dette gjennomgå praksis ved utstedelse av politiattester til personer som har begrenset/midlertidig opphold i Norge.