Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:478 (2003-2004)
Innlevert: 05.03.2004
Sendt: 08.03.2004
Besvart: 15.03.2004 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det er kommet signaler om at EU har åpnet for fiske etter bl.a. sild i det internasjonale farvannet i Smutthavet, uavhengig av de kvotene som det er gjort avtaler om. Her ser man på nytt at EU ikke vil forholde seg til prinsippet om bærekraftig uttak i fiskeriene og til inngåtte avtaler.
Hvordan ser statsråden på at EU også i Nord-Atlanteren driver et uansvarlig rovfiske som verken er bærekraftig eller innenfor EUs kvoter, og hva har statsråden tenkt å foreta seg i denne forbindelse for å stoppe dette rovfisket?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Innledningsvis vil jeg kommentere at Fiskeridepartementet kjenner til påstanden om at EU har fastsatt en større kvote enn de andre partene. Departementet tok derfor nylig kontakt med EU-kommisjonen som bekreftet at så ikke var tilfellet.

Norge, Færøyene, EU, Island og Russland har så langt ikke klart å komme frem til en enighet om forvaltning av norsk vårgytende sild for 2004. Partene er imidlertid enig om å forholde seg til en TAC (Total Allowable Catch) på 825 000 tonn. Som følge av manglende avtale har Norge fastsatt en autonom kvote på norsk vårgytende sild for 2004. Den norske kvoten er satt til 57 pst. av TAC.

Norge har som den ansvarlige forvalter av sildebestanden ikke ønsket å sette kvoten høyere enn den andel Norge tidligere har hatt i fempartsavtalen. Dette har medført at heller ikke de øvrige partene har fastsatt høyere autonome kvoter enn det partene tidligere har hatt i en fempartsramme.

Selv om det således ikke forligger en fempartsavtale for 2004, har ingen av partene fastsatt kvoter som vil medføre et overfiske av kvoten på 825 000 tonn for 2004.