Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:488 (2003-2004)
Innlevert: 10.03.2004
Sendt: 10.03.2004
Besvart: 18.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hva vil, eller kan statsråden gjøre for at Statens vegvesen vil ta opp til ny vurdering de trafikksikkerhetsmessige faktorer som FTU her påpeker?

Begrunnelse

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag finner det ubegripelig at Vegvesenet om et halvt år starter bygging av ny veg (E6) sør for Steinkjer uten midtdeler. FTU frykter at den nye E6 blir en veg med alvorlige ulykker når den står ferdig i 2007, dersom den ikke blir bygd med midtdeler på den fire kilometer lange strekningen.
Videre utviser FTU bekymring over at dagens kunnskap blir brukt for å bygge en sikker veg for fremtiden.
En veg med 10 000 biler i døgnet vil komme til å koste mellom 1 og 2 mill. kr i ulykkeskostnader i året pr. kilometer etter den kunnskapen man har i dag. Beregninger viser at man må utvide til tre kjørefelt, slik at det blir muligheter for forbikjøringer, og merkostnadene med dette vil komme opp i 30-50 mill. kr.
FTU mener at, når man bygger nytt, må man bygge etter den kunnskapen man har i dag. Selv om det koster mer, vil man spare mange personskader, og det vil man ha igjen i form av reduserte ulykkeskostnader.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Utformingen av vegprosjektet E6 Jevika-Selli ble fastlagt gjennom reguleringsplaner godkjent av kommunen i perioden 1998 frem til høsten 2000. I reguleringsplanen er det lagt opp til at vegen bygges med 8,5 og 10 meters vegbredde uten fysisk skille mellom kjøreretningene. I nordenden mot Selli er det lagt inn midtrekkverk i forbindelse med et forbikjøringsfelt i stigning og på- og avkjøringsramper i et toplanskryss. Standarden ble fastsatt i samsvar med dagjeldende vegnormal, og det er denne standarden med tilhørende kostnadsoverslag som ligger til grunn for Stortingets vedtak om å finansiere utbyggingen.

Byggearbeidene startet tidlig i 2002 og parsellen Sneppenbrua-Selli ferdigstilles i år. Arbeidene på den andre parsellen Jevika-Sneppenbrua er planlagt å starte opp i august måned med vegbygging fra Figga fram til Sneppenbrua. På den fire kilometer lange strekningen fra Jevika til Figga er det startet uttak av stein langs linja. Dette vil fortsette fram til selve byggingen av ny veg som er planlagt å starte opp etter sommeren 2005. Hele utbyggingen skal være ferdig i 2007.

Dersom man skal etablere midtrekkverk i henhold til forslaget fra FTU betinger dette en vesentlig endring av godkjent reguleringsplan på den fire kilometer lange strekningen fra Jevika til Figga. Det er ikke kjent hvordan kommunen vil vurdere muligheten for å regulere inn en større vegbredde. Det må påregnes at en eventuell omregulering vil bety utsatt ferdigstillelse av hele prosjektet med minimum ett år og en tilleggskostnad på bortimot 50 mill. kr.

Den nye normalen for stamveger som trådte i kraft i desember 2002, medfører bl.a. at grensen for å planlegge å bygge nye firefeltsveger med fysisk skille mellom kjøreretningene, ble senket fra 15 000 i gjennomsnittlig årsdøgntrafikk til 10 000. Dette betyr at dersom prosjektet hadde blitt planlagt i dag, hadde sannsynligvis hele den aktuelle parsellen blitt utformet som en smal firefeltsveg med midtrekkverk. Jeg orienterte Stortinget om den nye normalen og overgangsordningen i St.prp. nr. 1 (2001-2002).

Jeg er svært opptatt av trafikksikkerheten på vegene våre. Mitt ansvar for å bedre trafikksikkerheten på vegnettet vil jeg ivareta gjennom overordnede policybeslutninger mht. virkemiddelbruk og prioritering av ressurser til vegsektoren generelt og trafikksikkerhet spesielt. I så henseende vil jeg vise til Regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2006-2015 som ble lagt fram for noen dager siden, og som har en grundig omtale av satsingen på trafikksikkerhet, deriblant også bruken av midtrekkverk.

Oppstart av nye vegprosjekter som er planlagt etter den gamle vegnormalstandarden, er et overgangsproblem. Jeg vil imidlertid be Vegdirektoratet om en oversikt over ikke-fullførte prosjekter som er planlagt etter gamle normaler, og en samlet vurdering av konsekvensene av en tilpasning til nye normaler. Slik tilpasning kan omfatte både midtrekkverk på to- til trefeltsveger og utbygging til firefelts veg. Hensyn som må vektlegges, er bl.a. krav til ny planlegging, framdrift, rasjonell anleggsdrift og kostnader. Arbeidet vil bli gitt prioritet.

For øvrig vil jeg vise til at Statens vegvesen arbeider med en vurdering av hvilke strekninger på eksisterende veger som bør prioriteres mht. midtrekkverk. Jeg tar sikte på å omtale saken i statsbudsjettet for 2005.