Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:496 (2003-2004)
Innlevert: 11.03.2004
Sendt: 11.03.2004
Besvart: 22.03.2004 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I Dagsavisen 11. oktober 2003 stod det at tilbudet om gratis barnehage i Gamle Oslo forsvinner. Årsaken til dette er at Barne- og familiedepartementet avsluttet sin støtte til prosjektet i fjor. Deretter har Oslo kommune bidratt med prosjektmidler. Tidligere har statsråden uttalt at hun vil på bakgrunn av prosjektets positive resultat, vurdere å fortsette prosjektet og utvide dette til andre kommuner.
Vil statsråden støtte tilbudet om gratis barnehage, slik at det ikke blir nedlagt?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Forsøket med gratis korttidsplass for alle 5-åringer i bydel Gamle Oslo var opprinnelig et 3-årig forsøk fra høsten 1998 og ut barnehageåret 2001. Stortinget vedtok imidlertid å inkludere 4-åringer (fra og med høsten 2000) og å forlenge finansieringen av tiltaket fram til sommeren 2002. I tillegg ble det lagt inn midler for barnehageåret 2002/2003 for å avslutte statens finansiering av tiltaket, jf. Barne- og familiedepartementets St.prp. nr. 1 (2002-2003). Oslo kommune ønsket imidlertid å videreføre prosjektet, og bevilget midler til tiltaket i barnehageåret 2003/2004.

Formålet med et forsøk er først og fremst å skaffe ny kunnskap for å forbedre politikken på området. Forsøk er midlertidige, og det har aldri vært intensjonen at gratistilbudene i Gamle Oslo skulle fullfinansieres permanent fra statens side. Etter 5 år med statlige midler til en utvalgt bydel, har det vært en forutsetning at kommunen tar i bruk den kompetanse og de erfaringer som er gjort i forsøksperioden. Kommunen har et helhetlig ansvar for utbygging, drift og utvikling av barnehager tilpasset brukernes behov og ønsker. Dersom det er spørsmål om å videreføre et slikt gratis tilbud, må dette være kommunens eget ansvar.

Forsøket har gitt stat og kommune verdifulle erfaringer, bl.a. om hvordan tilbud kan organiseres og innrettes for at andelen barn med innvandrerbakgrunn i barnehage kan økes. I arbeidet med barnehagereformen er det et mål for Regjeringen å sikre permanente ordninger som kan komme alle kommuner og barn til gode.

Som varslet i Barne- og familiedepartementets budsjettproposisjon for 2004 vil det fra 1. august i år bli innført en ny tilskuddsordning for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Dette må ses i sammenheng med at tilskuddet til tospråklig assistanse avvikles fra samme dato. Det nye tilskuddet vil gi kommunene større fleksibilitet til å skreddersy språkstimuleringstiltak ut fra lokale behov. Tilskuddet vil tildeles kommunene ut fra antall minoritetsspråklige barn som går i barnehage. Tilskuddet skal nyttes til språkstimuleringstiltak for minoritetsspråklige barn i barnehage og til tiltak for barn som ikke har barnehageplass. Et delmål med tilskuddsordningen er å stimulere kommunene til å rekruttere flere minoritetsspråklige barn i barnehage. Et annet delmål er å bidra til at kommunene utformer helhetlige tiltak på tvers av de ulike tjenestetilbudene.