Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:506 (2003-2004)
Innlevert: 12.03.2004
Sendt: 12.03.2004
Besvart: 18.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er status for arbeidet med kartlegging av omfanget av seksuell trakassering mot jenter i norsk skole, og vil det bli gjennomført en undersøkelse av den typen som er gjort i Sverige?

Begrunnelse

I spørretimen 23. oktober 2002 ble det reist spørsmål om å få til en landsomfattende kartlegging av omfanget av seksuell trakassering mot unge jenter på skolene i Norge. Det ble særlig henvist til en tilsvarende undersøkelse blant svenske 17-åringer på videregående skole. Rapporten fra det svenske Arbetslivsinstitutet viste at syv av ti jenter på 17 år hadde opplevd å bli seksuelt trakassert. I Norge er det ikke gjort noen tilsvarende undersøkelse. Statsråden svarte at hun ville vurdere nærmere om det var behov for en slik undersøkelse også i Norge.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Representanten tok i oktober 2002 dette opp i forbindelse med en nylig gjennomført undersøkelse i Sverige. Jeg svarte den gang at dette er et tema vi vil legge stor vekt på i arbeidet fremover og vurdere om det er behov for en slik kartlegging, som representanten etterlyser. Gjennom det omfattende holdningsskapende arbeidet som er igangsatt av regjeringen de siste 2 årene, er det et mål å bidra til at jenter ikke skal utsettes for denne formen for krenkende trakassering.

Av senere års iverksatte tiltak vil jeg spesielt nevne:

- Manifest mot mobbing.

Her arbeides det spesifikt og langsiktig med tiltak for å skape holdningsendringer og bevissthet om mellommenneskelige verdier. Alle skoler får gjennom sin kommune tilbud om ulike tiltakspakker. Ved lanseringen av en tiltakspakke spesielt tilrettelagt for videregående skole, som lanseres denne våren, omfatter dette hele det 13-årige skoleløpet.

- Verdier i skolehverdagen

Alle fylker har utarbeidet planer for arbeidet med verdier i skolen. Disse legger vekt på tiltak som kan bidra til at skoler arbeider målrettet med verdispørsmål.

60 verdiprosjekter med ulike temaer er igangsatt og erfaringer fra disse formidles. Læringssenteret har utarbeidet veiledningsmateriell om problematferd og utvikling av sosial kompetanse som er sendt ut til alle kommuner og skoler i august 2003.

- Interdepartemental arbeidsgruppe til bekjempelse av kjønnslemlestelse.

Barne- og familiedepartementet, og BFD, UFD, HD, JD, OG KRD arbeider sammen for å skape holdningsendringer i de miljøene som aksepterer kjønnslemlestelse og for å avhjelpe situasjonen for disse som er utsatt for denne ekstreme formen for kjønnstrakassering.

- Som et av tiltakene i samarbeidsprosjektet Manifest mot Mobbing har Barne- og familiedepartementet finansiert prosjektet TRYGG som er initiert av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). De har utarbeidet materiell som omhandler arbeid mot trakassering og grensesetting, til bruk for alle ledere i arbeid med barn og unge.

- Lovendringer som gir elevene større rettsvern

Elevenes rettsvern er sikret gjennom et nytt kapittel 9a i opplæringsloven. Denne slår klart fast skolens ansvar for å legge til rette for et godt skolemiljø og gripe inn ved enhver form for trakassering. Det er kommunenes plikt å påse at skolene overholder dette påbudet. Likestillingsloven § 8 fastslår at det ikke er tillatt å utsette en annen for seksuell trakassering. Arbeidsgivere og ledelse i organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner har ansvar for å forebygge og søke å hindre seksuell trakassering innenfor sine ansvarsområder. Ser man disse lover under ett understreker det ytterligere skoleledere og skoleeieres plikter til oppfølging.

Disse endringer i krav til skolenes håndtering av ulike former for trakassering, og det rettsvern de er gitt gjennom endringer av opplæringsloven, er tiltak som ble etterlyst i den svenske undersøkelsen representanten refererte til i Stortingets spørretime 23. oktober 2003. Manifest mot mobbing, som er et toårig prosjekt, vil gå mot sin avslutning i høst. Prosjektet er under evaluering av Rogalandsforskning som vil avgi en sluttrapport høsten 2004. Slik jeg ser det er det ikke framkommet noe nytt som skulle tilsi at det er behov for kartlegging av seksuell trakassering. Jeg mener det er viktigere å prioritere tiltak som støtter skolens innsats for å forebygge og hindre dette.