Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:507 (2003-2004)
Innlevert: 12.03.2004
Sendt: 12.03.2004
Besvart: 22.03.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): Det er blitt søkt om fellingstillatelse på ulv i Aust-Agder etter at det har vært betydelige tap av beitedyr. Dette er et område der det er brei enighet om at det for framtida ikke bør etableres stasjonær ulv.
Vil miljøvernministeren sørge for at det blir gitt fellingstillatelse raskt, slik at jakta kan gjennomføres mens det er sporsnø og mulighet for å få felt ulven?

Begrunnelse

Tre næringsorganisasjoner i Aust-Agder har for andre gang søkt om fellingstillatelse på ulv i fylket. Sauebesetningene i fylket har særlig de to siste sesongene hatt sterk økning i tapstallene. Det er sannsynliggjort at det har vært ulv i de samme beiteområdene tre år på rad. Alt tyder på at ulven har blitt stasjonær, og det er frykt for at det kan bli pardannelse. Minst 1 ulv gjorde f.eks. skader i Froland og Birkenes kommuner sist sommer. Det er også spora ulv i disse kommunene flere ganger utover høsten og fram til jul.
De vestre delene av Aust-Agder fylke, som det her er snakk om, ligger innenfor dagens forvaltningsområde for ulv. Dette har Direktoratet for naturforvaltning lagt avgjørende vekt på i sitt avslagsbrev datert 7. januar 2004. Direktoratet har også lagt til grunn at ulven ikke er stasjonær. Det kan stilles spørsmål ved begge disse argumentene.
Sjøl om ulven befinner seg innenfor dagens forvaltningsområde, er det bare noen få kilometer til grensa der ulv ikke skal kunne etablere seg i noe tilfelle. St.meld. nr. 15 (2003-2004) som blei lagt fram like før jul, inneholder forslag om store innskrenkninger i det geografiske området for familiegrupper av ulv. Det er brei politisk oppslutning om å unngå en fast stamme av ulv så langt vest i landet. Det vil derfor ha liten mening å nekte fellingstillatelse på ulv i Agder nå, med tanke på seinere familieetablering. Svært mye tyder på at ulven i området er blitt stasjonær.
Eksisterende ulveforvaltning har mål om 8-10 familiegrupper av ulv i Sør-Skandinavia. Dette målet er nådd, og det vil da være grunnlag for å kunne gi fellingstillatelse. Rådgivende Rovviltutvalg i Agder har anbefalt å gi fellingstillatelse. Det er kort tid til ny beitesesong. Hvis det blir handla nå, kan en unngå en ny beitesesong med store skader.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Direktoratet for naturforvaltning avslo den 7. januar 2004 en søknad om felling av ulv i Aust-Agder. Vedtaket ble påklaget til Miljøverndepartementet.

Departementet har i vedtak av 18. mars 2004, etter en helhetsvurdering, kommet til at det skal gis tillatelse til felling av en ulv innenfor kommunene Åmli, Froland, Birkenes, Arendal og Grimstad i Aust-Agder fylke. Departementet har i klagesaken lagt vekt på antall sau/lam som er sannsynliggjort som drept av ulv samt faren for fremtidig skade på bufe. Felling av en ulv i dette området vil etter departementets vurdering ikke true den fremtidige overlevelsen til bestanden.

Jeg vil forøvrig peke på at Regjeringen i forbindelse med St.meld. nr. 15 (2003-2004) har foreslått en betydelig avgrensing av dagens forvaltningsområde for ynglende ulv i Norge. En slik avgrensing er nå til nærmere vurdering i Stortinget i forbindelse med behandlingen av rovviltmeldingen. Utenfor forvaltningsområdet vil ikke Regjeringen akseptere etablering av familiegrupper og revirmarkerende par av ulv, forutsatt at bestandsmålene for ulv er oppfylt.