Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:513 (2003-2004)
Innlevert: 15.03.2004
Sendt: 15.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Viser til svar på skriftlig spørsmål nr. 407 angående praktiseringen av reglene om visumsøknader. Statsråden skriver at prosedyrene er de samme for alle visumsøkere. Imidlertid inneholder regelverket en del unntak samt mulighet for bruk av skjønn. Dette åpner opp for subjektive fortolkninger, og har ført til at visumsøkere opplever en ulik praksis på de ulike utestasjonene. Ambassaden i New Dehli har vært nevnt spesielt i forhold til å utvise dårlige holdninger.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å påse at alle søkere behandles likt?

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Jeg vil først få vise til kommunal- og regionalministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 407, hvor det fremgår at den praktiske fremgangsmåten er den samme for alle nasjonaliteter som ønsker å søke visum til Norge og de øvrige Schengen-landene, og at reglene om prosedyre for å søke visum følger av utlendingsforskriften.

Utgangspunktet for norske utenriksstasjoners praktisering av regelverket er likebehandling av alle visumsøkere ut fra objektive kriterier. Utenriksstasjonene skal i sin kundebehandling veilede søker og sørge for at vedkommende får opplyst sin sak i tråd med gjeldende forvaltningsskikk. Mangelfulle opplysninger i søknaden vil kunne føre til krav om tilleggsdokumentasjon mv. Selv om enkelte søkere vil kunne oppleve dette som forsinkende, er utenriksstasjonen pålagt å sørge for at søknaden er tilstrekkelig belyst før vedtak kan fattes.

Når det gjelder visumpraksis i India, har Norge inngått avtaler med andre Schengen-partnere slik at visum til Norge foruten ved ambassaden i New Delhi også kan utstedes av det tyske konsulatet i Chennai og det italienske konsulatet i Calcutta. Ambassaden i New Delhi har videre valgt å fravike regelen om personlige fremmøte der hvor visumsøkere kan innlevere sine søknader ved de norske honorære konsulatene. Disse konsulatene har ikke lenger bemyndigelse til å utstede visum, men videresender søknadene til ambassaden hvor visum i de langt fleste tilfeller blir gitt uten opphold. Dersom ambassaden er i tvil om opplysninger oppgitt i søknadene er riktige, vil det være nødvendig med intervjuer av søkerne til tross for lange avstander. Når intervju ikke lar seg gjennomføre, oversendes søknaden til Utlendingsdirektoratet for avgjørelse.

Utenriksdepartementet skal i størst mulig grad sikre lik praksis ved utenriksstasjonenes behandling av visumsøknader. Samtidig er Norge i Schengen-samarbeidet pålagt å harmonisere visumpraksis lokalt i samarbeid med de øvrige Schengen-landenes fagstasjoner på tjenestestedet. Visumsøknader vil alltid være gjenstand for individuell vurdering, og saksbehandlingstid vil variere ut fra de opplysninger som er gitt i søknaden og hvor godt søknaden er opplyst fra søkers side.