Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:514 (2003-2004)
Innlevert: 15.03.2004
Sendt: 15.03.2004
Besvart: 22.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I spørretimen i uke 10 tok undertegnede opp situasjonen om grensekontrollbiler og status vedrørende disse. Min påstand var at en av dem stod nedsnødd i Hedmark, noe justisministeren ikke umiddelbart kunne svare på. I siste utgave av Politiforum, datert 12. mars 2004, sier leder av utlendingsseksjonen i Hedmark at det ikke finnes midler til å benytte bilen.
Er dette korrekt, og har justisministeren i så fall informert undertegnede korrekt?

Begrunnelse

I spørretimen onsdag 3. mars 2004 svarte justisministeren på spørsmål fra undertegnede at han ikke var kjent med at ikke alle tre kjøretøy var i bruk, men at statsråden skulle sjekke saken. Torsdagskveld fikk undertegnede melding om at saken var sjekket ut: at to av bilene var i aktiv tjeneste, mens den tredje hadde tekniske problemer. Denne tilbakemeldingen står i sterk kontrast til artikkelen i siste utgave av Politiforum hvor det sies at det er økonomiske forhold og ikke tekniske som gjør at bilen er parkert. Med andre ord er enten undertegnede eller justisministeren feilinformert.
Siden det er avgjørende med korrekt informasjon vil jeg be om at justisministeren på nytt ser på saken og avklarer hva som er de faktiske forhold. Justisministeren kan vel heller ikke være bekjent av at det forefinnes to totalt ulike begrunnelser. Jeg forutsetter videre at statsråden vurderer hvilke reaksjoner saken bør følges opp med.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Grensenære kontroller er et viktig virkemiddel, ikke bare for å stoppe menneskesmugling, men også for å bekjempe annen grenseoverskridende kriminalitet. Det er gitt overordnede styringssignaler om dette til politidistriktene. Denne type tjeneste skal inngå i distriktenes daglige virksomhet og prioriteres innenfor den gitt budsjettildeling.

Jeg kan på bakgrunn av informasjon fra Politidirektoratet opplyse:

Politidirektoratet anskaffet sommeren 2003 to spesialkjøretøyer til bruk ved grensenær kontrollvirksomhet i Hedmark, Romerike, Follo og Østfold politidistrikter. Datateknisk utrustning som gjør det mulig å kople seg opp på politiets sentrale dataregistre skulle plasseres i bilene så snart dette var ferdig utviklet. Det har tatt noen tid å utvikle et slikt system med et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Den bilen som omtales i spørsmålet deles mellom Romerike og Hedmark politidistrikter. Den ble i siste kvartal 2003 benyttet av begge politidistrikter i forbindelse med en styrket grensenær kontrollvirksomhet. I denne bilen har det vist seg problematisk å fullføre oppkoplingen av sentrale politiregistre til daglig, operativt bruk. Politiet i Hedmark har av den grunn hittil benyttet bilen i svært begrenset utstrekning. Dette er ikke i samsvar med de retningslinjene som Politidirektoratet har gitt for polititjenesten i grensedistriktene.

Også uten det forannevnte datautstyr er det etter Politidirektoratets forutsetning at bilene skal benyttes til aktiv kriminalitetsbekjempelse i nært samarbeid med andre etater. Bilene er innrettet som transportable kontorer og er derfor vel egnet i forbindelse med tverrfaglige og tverretatlige aksjoner. Det er derfor ikke i tråd med forutsetningene at Hedmark politidistrikt har latt den ene bilen stå i påvente av innmontering av datautstyr. Bilen stod en periode parkert ved Kongsvinger politistasjon, og her ble den fotografert med snø på taket. I de øvrige politidistrikter har bilene vært benyttet i vesentlig større utstrekning enn tilfellet har vært i Hedmark politidistrikt. Datautstyret vil for øvrig være ferdig montert i den ene bilen i løpet av kort tid.

For 2003 ble det fra sentralt hold stilt ekstra midler til disposisjon for drift av bilene. For 2004 er det forutsatt at driftsutgiftene dekkes innenfor de ordinære rammer.

Politimesteren i Hedmark opplyser at det foreligger planer om et driftsmessig samarbeid mellom flere enheter innenfor politidistriktet for å utnytte bilen, basert på en tilpasset tjenesteliste. Denne tjenesten skal også inkludere et samarbeid med Tollvesenet.

Politidirektoratet opplyser at de vil følge aktiviteten og bruken av bilene fortløpende.

Jeg opplyste i spørretimen at jeg ikke kjente til hvorfor den bilen ikke ble benyttet som forutsatt, og jeg håper at dette svaret kan være fyldestgjørende.