Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:516 (2003-2004)
Innlevert: 15.03.2004
Sendt: 16.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Styret i Helse Midt-Norge har gjort vedtak om full stans i utbyggings- og investeringsplaner der det ikke er inngått kontrakter allerede. Dette medfører blant annet at flere utbyggingsprosjekter innen psykiatrien i Møre og Romsdal legges på vent inntil det kan fremvises tilstrekkelige investeringsmidler.
Vil statsråden ta et initiativ slik at de planlagte utbyggingsprosjektene innen psykiatrien i Møre og Romsdal kan gå som tidligere planlagt?

Begrunnelse

Den styrevedtatte bygge- og investeringsstoppen i Helse Midt-Norge vil føre til at to store psykiatriprosjekt i Volda og Ålesund blir utsatt. Dette skjer i en tid der det fortsatt er stor fokus på lange ventelister og manglende behandling innen psykiatrien. De distriktspsykiatriske sentrene skal være selve hovedpilaren i den vedtatte psykiatriplanen, og da er det av stor betydning at de planlagte utbygginger finer sted som forutsatt og ikke utsettes grunnet manglende investeringsmidler. Dette vil i så fall få meget negative konsekvenser for de psykisk syke.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Representanten Nesvik viser i sin henvendelse til at de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) er hovedpilaren i Opptrappingsplanen for psykisk helse, og utsettelser av DPS utbyggingen på grunn av manglende investeringsmidler får negative konsekvenser for mennesker med psykiske lidelser.

Etter godkjenningen av de fylkeskommunale planene er det foretatt en samlet gjennomgang av planene, og hva dette tilsier av relativ fordeling av investeringsprosjekter og midler mellom de regionale helseforetakene i forhold til St.prp. nr. 63 (1997-98). Dette er kommunisert med de regionale helseforetakene og foretakene er i gang med å realisere dette. Jeg deler representanten Nesviks utålmodighet med å ferdigstille byggeprosjektene i tilknytning til Opptrappingsplanen for psykisk helse slik at tjenestetilbudet kan tas i bruk.

De regionale helseforetakene blir satt i stand til å gjennomføre investeringene gjennom midler fra Opptrappingsplanen. I tillegg har foretakene til disposisjon lånerammer som også kan benyttes til investeringsformål, men i utgangspunktet er prosjektene som er tilknyttet Opptrappingsplanen fullfinansiert gjennom planen. En gjennomføring av de prioriterte prosjektene innebærer at man etablerer en DPS-struktur på landsbasis i tråd med Stortingets forutsetninger. I statsbudsjettet for 2004 har jeg orientert Stortinget om av det forventes at DPS-strukturen er på plass innen 2006, men enkelte funksjoner og delprosjekter vil fremdeles kunne gjenstå. Dette er også fulgt opp i styringsdokumentene til de regionale helseforetakene.

Departementet har understreket behovet for at det i denne perioden er nødvendig å ha særlig fokus på framdriften av de investeringsprosjekter som er tilknyttet Opptrappingsplanen for psykisk helse. I Helse Midt-Norge er investeringsmidlene som foretaket har fått tilført fra Opptrappingsplanen knyttet opp til prosjekter som allerede er igangsatt og som forventes ferdigstilt i løpet av 2004 og 2005.

Helsedepartementet foretar nå en gjennomgang av investeringssituasjonen ved de regionale helseforetakene, herunder Helse Midt-Norge. Det vil nå i den nærmeste tid bli gjennomført nødvendig oppfølging med sikte på å bringe klarhet i situasjonen i Midt-Norge. Jeg vil i den sammenheng vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å sikre at de planlagte utbyggingsprosjektene innen psykiatrien i Møre og Romsdal kan tidsfastsettes i forhold til byggestart.