Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:518 (2003-2004)
Innlevert: 15.03.2004
Sendt: 16.03.2004
Besvart: 23.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Våren 2003 behandlet Stortinget Innst. O. nr. 78 (2002-2003), jf. Ot.prp. nr. 32 (2002-2003) Om lov om fagskoleutdanning.
Hvordan følger statsråden opp meldingens egen omtale av eventuelle midler til private fagskoler over statsbudsjettet og komiteens merknad om avklaring av finansiering for å sikre økonomisk forutsigbarhet og derved virke positivt på søkningen til denne utdanningen?

Begrunnelse

I Ot.prp. nr. 32 (2002-2003) har departementet gjort rede for at det pr. i dag ikke bevilges midler over statsbudsjettet til private
fagskoleutdanninger. Departementet legger til grunn en restriktiv linje når det gjelder eventuelle bevilgninger til disse typer utdanninger. Departementet oppgir at man ønsker å vinne erfaringer med den nye loven før eventuell bevilgninger vurderes.
I Innst. O. nr. 78 (2002-2003) er imidlertid komiteen mer positiv. Der heter det følgende:

"Komiteen mener at en mer aktiv markedsføring og en avklaring av finansieringen som kan sikre økonomisk forutsigbarhet vil kunne virke positivt på søkningen til denne utdanningen."

Innenfor dagens ordning kan utdanningstilbud som mottar offentlig tilskudd etter privatskoleloven beholde dette ved en godkjennelse etter den nye lov om fagskoleutdanning. Nye fagskoletilbud og eksisterende fagskoletilbud som ikke har brukt vegen om privatskoleloven for å få offentlig støtte vil derved oppleve manglende likebehandling. For FrP er det et viktig prinsipp at godkjenning fra offentlig godkjenningsmyndighet bør medføre offentlig tilskudd. Jeg viser til at NOKUT etter lov om fagskoleutdanning er godkjenningsmyndighet, men at dette ikke automatisk medfører offentlig tilskudd, kun automatisk rett til lån og stipend etter gjeldende regler fra Lånekassen.
Endelig viser jeg til komiteens merknader om fagskoleutdanningen:

"Komiteen viser til at lov om fagskoleutdanning vil formalisere et tilbud om korte yrkesrettede utdanninger som raskt fanger opp arbeidslivets skiftende behov for kompetanse og omstillingsdyktig arbeidskraft."

Etter mitt syn er det derfor også viktig å få på plass en ordning med offentlig finansiering av private fagskoletilbud i tillegg til den eksisterende finansieringsordning for fagskoler i offentlig eie. Jeg viser til at slik ordning gjelder for frittstående grunnskoler, at det vil komme for frittstående videregående skoler og at det finnes for private høyskoler. Det er viktig at også yrkesrettet utdanning etter videregående nivå drevet i privat regi blir inkludert i det offentlige system for utdanningsfinansiering. Det er viktig for å sikre god rekruttering at fagutdanning fremstår med godt utviklet og tilfredsstillende finansiert tilbud. Næringslivet og derved nasjonen er avhengig av å ha fagarbeidskraft med god utdanningsbasert kompetanse. En avklaring knyttet til finansiering for private fagskoler er derfor viktig.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Departementet varslet i Ot.prp. nr. 32 (2002-2003) at en vil legge til grunn en restriktiv linje når det gjelder bevilgninger til de private fagskoleutdanningene, og at departementet ønsker å vinne erfaringer med den nye loven før eventuelle bevilgninger vurderes. Vi er nå inne i det første skoleåret med drift etter den nye loven. NOKUT fikk ansvar for godkjenning av fagskoleutdanninger 1. januar 2004, og har nettopp startet arbeidet med å godkjenne utdanningstilbud. Departementet har derfor fortsatt begrensede erfaringer med den nye loven, slik at det er for tidlig å vurdere eventuelle endringer i finansieringsordningen på dette grunnlaget.

Spørsmålet om bevilgninger til fagskoleutdanning må vurderes i de ulike budsjettprosesser i forhold til de prioriteringer en ønsker å gjøre innenfor rammen som avsettes til utdanningssektoren.