Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:520 (2003-2004)
Innlevert: 16.03.2004
Sendt: 17.03.2004
Besvart: 25.03.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): I forbindelse med budsjettbehandlingen 2002 uttalte et flertall i komiteen følgende:

"Flertallet viser til at Stiklestadkvartalet der Det Åpne Teater holder til, er under utbygging og har merket seg teatrets utbyggingsplaner i den forbindelse. Dette kan gi en unik mulighet til å skape en viktig teaterscene og til å gi samtidsdramatikken større muligheter. Flertallet ber departementet i samarbeid med Norsk kulturråd bidra til at disse planene kan realiseres."

På hvilken måte har statsråden fulgt opp Stortingets ønske?

Begrunnelse

Tilbakemeldinger fra Det Åpne Teater forteller at departementet i stedet for å følge opp Stortingets vilje har vært avvisende til Det Åpne Teaters initiativ. Det vises til et møte med statssekretær Slettholm 8. desember 2003 der det ble sagt at det ikke kunne bli noe av slike planer nå fordi det "ikke var klima for å bygge nye institusjoner i Oslo nå".
Jeg antar Det Åpne Teaters tolkning av dette møte må bero på en misforståelse, sett på bakgrunn av Stortingets ønske. Jeg vil samtidig understreke at Det Åpne Teater ikke er noen ny institusjoner, og at teateret representerer et spennende og eksperimentelt teater som bør gis muligheter til videreutvikling.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Som en oppfølging av komiteens merknad og søknad fra Det Åpne Teater av 13. november 2002 om støtte til utvidet drift samt garanti for lån i forbindelse med påbygg hadde Norsk kulturråd 6. mars 2003 møte med Det Åpne Teater om teatrets planer for utbygging og for å innhente utdypende dokumentasjon om planene. Kultur- og kirkedepartementet deltok på møtet. Etter oppfølgende behandling i departementet anmodet Kultur- og kirkedepartementet i brev av 30. mai 2003 Norsk kulturråd om å gi en samlet vurdering av teatrets planer om påbygg og utvidet virksomhet under henvisning til at Det Åpne Teater mottar tilskudd over kap. 320 Allmenne kulturformål post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd. Det ble spesielt bedt om en vurdering av teatrets utforming av byggeprosjektet, de forutsetninger som måtte foreligge for en realisering av teatrets planer i forhold til den mer omfattende utbyggingen av Stiklestadkvartalet, samt et statlig økonomisk bidrag til realiseringen av planene. I brev av 10. mars 2003 til Kultur- og kirkedepartementet med kopi til Norsk kulturråd hadde det Åpne Teater gitt supplerende dokumentasjon. Det ble bedt om at dette ble tatt med som grunnlag for vurderingen.

I sitt svar til departementet i brev av 22. oktober 2003 peker Norsk kulturråd på at Det Åpne Teater gir et viktig bidrag til arbeidet med å utvikle ny norsk dramatikk, men at de aktuelle planene om påbygg og utvidet virksomhet ikke gir fullgodt grunnlag for å imøtekomme søknaden om økt driftstilskudd til å betjene lån og økt aktivitet. I Kulturrådets vurdering blir det vist til ny søknad fra Det Åpne Teater av 1. oktober 2003 og møte med Det Åpne Teater 23. september 2003 der også departementet var representert.

Det Åpne Teater utfører et viktig arbeid når det gjelder å stimulere og fremme ny norsk dramatikk. Departementet er også klar over det økte rombehov teatret har for sin virksomhet. Informasjonen som ble gitt til Det Åpne Teater i ovennevnte møte 8. desember 2003, var at departementet på grunnlag av de foreliggende planer ikke fant det tilrådelig å bidra til realiseringen av planene.

Det vil i årene fremover være ønskelig å styrke satsningen på ny norsk dramatikk. En slik styrket satsning bør imidlertid skje på flere måter og gjennom flere miljøer. Selv om jeg ikke har funnet det riktig at departementet bidrar til å realisere Det Åpne Teaters planer om påbygg, vil økt tilskudd til virksomheten til Det Åpne Teater være aktuelt i en slik bredere sammenheng.

Det foreligger for tiden en rekke prosjekter for å skaffe nye eller forbedrede lokaler til kulturtiltak, både rene investeringsprosjekter og leieprosjekter med tilhørende husleiekostnader, jf. investeringsplanen i departementets årlige budsjettproposisjon. I Oslo gjennomføres for tiden som kjent prosjekter knyttet til nytt operahus, nye lokaler for Nasjonalbiblioteket og for Fredsprissenteret. Riksteatret og Rikskonsertene har nylig fått nye lokaler i Nydalen. Akustikkforholdene i Oslo konserthus er under utbedring. Det arbeides med å etablere et dansens hus, og dessuten vil Nasjonalmuseet for kunst etter hvert fordre investeringer. Kulturmeldingen peker også på behovet for en nasjonal jazzscene i Oslo.