Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:521 (2003-2004)
Innlevert: 18.03.2004
Sendt: 18.03.2004
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 29.03.2004 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I kjølvannet av "Rocknes"-havariet meldte Aftenposten at bare 15 norske skip er utstyrt med autoriserte elektroniske sjøkart.
Vil statsråden iverksette tiltak for å få rederiene til å følge opp sikkerheten gjennom f.eks. påbud, avtaler eller gratis utdeling av slike sjøkart?

Begrunnelse

Sjøkartverket er i ferd med å fullføre et omfattende arbeid med et helt nytt elektronisk sjøkartsystem for norskekysten. Dette er det eneste som godkjennes av FNs skipsfartsorganisasjon (IMO) og klasseselskapene. Ifølge Statens kartverk kan dette gi et betydelig bidrag til bedre sikkerhet for skipsfarten. Det foreligger allerede slike kart for det aller meste av norskekysten.
Til tross for store forventninger har bruken av elektroniske sjøkartsystemer så langt ikke bidratt til færre skipsulykker langs norskekysten, snarere tvert imot. Det skyldes av mange rederier anvender uoffisielle sjøkart. Ifølge Aftenposten (26. februar 2004) velger norske rederier i stor grad å bruke billige, uautoriserte sjøkart, og trener navigatørene sine for dårlig i bruken av dem. Bare 15 norske skip er ustyrt med autoriserte elektroniske sjøkart.
"Sleipner"-ulykken og "Rocknes"-forliset er tragiske eksempler på hvordan det kan gå med feil bruk og for dårlige elektroniske sjøkart kombinert med manglende opplæring. Under sjøforklaringen for "Rocknes" kom det fram at skipet benyttet et privat britisk elektronisk kart basert på rastrerte og omredigerte norske sjøkart.
Når autoriserte elektroniske sjøkart foreligger, må det være et mål at de tas i bruk så raskt som mulig. Det bør gjelde både for ferjer, hurtigbåter annen passasjertrafikk og godstrafikk, og det bør gjelde for utenlandske skip i norske farvann.
For å øke sikkerheten og redusere risikoen for nye tragedier må myndighetene sørge for et høyere tempo i dette arbeidet. Norge har fremmet forslag om et internasjonalt regelverk for FNs sjøfartsorganisasjon, men implementering vil ventelig ta en tid. Nå må myndighetene følge opp arbeidet nasjonalt. Det kan f.eks. skje i samarbeid med rederinæringen, gjennom påbud eller kombinert med gratis utdeling av autoriserte elektroniske sjøkart. I så fall må naturligvis Sjøkartverket bli kompensert for tapte inntekter. Men et statlig utlegg vil uansett være lite sammenlignet med de sparte menneskelige lidelser og samfunnsøkonomiske kostnader ved å unngå framtidige skipsulykker.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Spørsmålet er overført fra fiskeriministeren.

Regler for sjøkart er basert på internasjonale overenskomster og innarbeidet i norsk regelverk. Det er så langt ikke noe forbud mot bruk av uautoriserte elektroniske kart som et ekstra hjelpemiddel, så lenge skipet samtidig har offisielle papirkart hvor seilasen planlegges og plottes. For å kunne seile uten autoriserte papirkart, må skip installere godkjent kartmaskin og benytte autoriserte elektroniske kartdata. I dag er norskekysten dekket med autoriserte elektroniske kart fra svenskegrensen til Vega. Regjeringen har siden 2001 gitt høy prioritet og avsatt midler til forsering av sjøkartleggingen, slik at moderne elektroniske sjøkart for alle viktige navigasjonsfarleder langs kysten skal være på plass i løpet av 2006.

Bruk av uautorisert elektronisk kartmateriell og utstyr er svært utbredt. Om brukerne er klar over systemets begrensninger og samtidig benytter papirkartet til sammenligning, representerer også de uautoriserte systemene en navigasjonsmessig forbedring i forhold til bruk av papirkart alene.

Flere rederier investerer nå i autoriserte elektroniske kart på sine nybygg, men systemet er dessverre lite utbredt på eksisterende skip. Det er i hovedsak skip i faste ruter som investerer i autoriserte elektroniske kart, mens skip i løsfart eller i fart verden rundt fortsatt vil ha papirkartene som sine hovedkart i mange år ennå. Global dekning av autoriserte elektroniske kartdata er ikke forventet før om tidligst 20 år.

Den første godkjente elektroniske kartmaskin kom på markedet i 1999. Den høye prisen på de godkjente systemene har lenge vært et problem, men er nå raskt fallende, og stadig flere rederier investerer dermed i godkjente elektroniske kartsystemer.

En av anbefalingene fra granskingskommisjonen etter "Sleipner"-ulykken var å innføre godkjente elektroniske kart på alle hurtigbåter på norskekysten. Mange brikker skal på plass for å realisere en slik anbefaling. Sjøfartsdirektoratet følger opp anbefalingene fra "Sleipner"-kommisjonen og arbeider for at alle hurtigbåter uansett flagg, som opererer på norskekysten, skal benytte autoriserte elektroniske kart. Det er meningen at hurtigbåter som opererer sør for Polarsirkelen skal ha dette på plass innen 2006, og skip nord for Polarsirkelen, innen 2008. Sjøfartsdirektoratet er i full gang med dette arbeidet, og forskriftendring vil bli sendt på høring inneværende år.

Landene rundt Østersjøen er gjennom multilateralt samarbeid i ferd med å innføre sterke føringer for bruk av autoriserte elektroniske kart for visse skipstyper. Føringene vil gjelde uansett flagg, og innføres som en betingelse for gjentatte havneanløp. Det vil bli vurdert å innføre de samme bestemmelser i norsk farvann som i Østersjøen.

Norge har videre overfor IMO foreslått en innfasingsplan for å påby godkjente elektroniske sjøkart. Hensikten er å innføre påbud for visse skipstyper med en innfasing som starter for nybygg fra 2007-2008.

Sjøfartsdirektorartet har videre vurdert forbud mot uautoriserte elektroniske kartsystemer montert i styrehuset. Direktoratet har imidlertid funnet dette lite hensiktsmessig da systemene gir en sikkerhetsmessig gevinst om de benyttes riktig. Et slikt forbud vil også være vanskelig å håndheve, da det er og bør være, helt lovlig og ha en PC på broen til planlegging av seilas, visning av værkart eller annet, så lenge ergonomi og krav til nattsyn er oppfylt.

Stadig flere skip får autoriserte elektroniske kart, og nye farvann dekkes av nye oppmålinger. Dette er en trend som ser ut til å fortsette. Det er først nå og i årene fremover, vi kan forvente å høste gevinsten av det enorme arbeidet som er lagt ned i utviklingen av autoriserte elektroniske sjøkart.

Sjøfartsdirektorartet vil sammen med andre offentlige aktører fortsette å følge utviklingen nøye, og fortløpende vurdere hvilke tiltak som bør settes inn.