Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:100 (1997-98)
Innlevert: 27.02.1998
Sendt: 27.02.1998
Besvart: 06.03.1998 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Vil Næringsministeren ta et initiativ i denne saken for å løse den situasjonen som nå er under utvikling ved at det gis en generell dispensasjon fra sertifiseringsloven av 5. juni 1981 og forskrift om adgang for innehaver av utenlandsk sertifikat til å tjenestegjøre i sertifikatpliktige stillinger norske skip av 15. september 1992 inntil eventuelt nytt lov og regelverk er på plass?

Begrunnelse

I dag er det forbudt å bruke utenlandske statsborgere i sertifikatpliktige stillinger på norske skip. Dette reguleres av Sertifiseringsloven av 5. juni 1981, samt forskrift om adgang for innehaver av utenlandske sertifikat til å tjenestegjøre i sertifikatpliktige stillinger på norske skip av 15. september 1992.
Denne loven gjelder kun norske skip registrert i NOR og norske fiskefartøy, ikke NIS-registrerte skip.

I en årrekke har norske fiskefartøy benyttet nordiske fiskeskippere, spesielt fra Færøyene, Island, Grønland, Danmark, Sverige og praktisert et tilnærmet fritt nordisk arbeidsmarked på dette feltet. Videre har det utviklet seg en praksis der dette har fungert og det er i en rekke tilfeller skrevet langsiktige kontrakter mellom norske redere og skippere fra f.eks. Færøyene. Disse kontraktene har vært basert på gjensidig tillit mellom rederi og angjeldende skipper.

I den siste tiden har Sjøfartsdirektoratet strammet inn praksis og nektet bruk av disse nordiske offiserene på norske fiskefartøy i henhold til ovenfornevnte lov og forskrift. Direktoratet har tatt i bruk den norske skipskontrollen for å påse at lovverket blir fulgt til punkt og prikke, med det resultat at fartøyer nektes å forlate havn og ny, norsk skipper må ansettes. Dette medfører igjen at rederiet påføres problemer og må oppfylle inngått kontrakt med utenlands skipper med utbetaling av lønn m.v.

Anskaffelse av erstatningsskipper er ikke alltid like enkelt på kort varsel, da det er stor konkurranse om kvalifiserte navigatører i oljeindustrien og handelsflåten. Resultatet er at en risikerer at en rekke fartøyer må ligge ved kai og ikke får gå på havet. Noe som vil ramme fiskeindustrien hardt med mangel på råstoff. Dette vil også forsterke problemet med de nye målereglene og nedskriving av sertifikatrettigheter kystskipper kl. 1 og 2, jfr. dokument
nr. 8:44.
Forøvrig er dette også et generelt problem både for frakteflåten og passasjerfartøyer som går i fart i Skandinavia og som er registrert i NOR.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Stortingsrepresentant Bastesen reiser spørsmål om det vil bli tatt noe initiativ til å gi en generell dispensasjon fra kravet om norsk skipsfører, da det er stor etterspørsel etter slik arbeidskraft

Forskrift av 15. februar 1992 nr. 713 om adgang for innehaver av utenlandsk sertifikat til å tjenestegjøre i sertifikatpliktig stilling på norske skip m.v. fastslår i § 10 at utenlandske skipsførere ikke kan tjenestegjøre på skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), men det kan innvilges dispensasjon for førere av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I forskrift av 22. august 1989 nr. 822 om sertifikater for skipsførere og styrmenn § 11 er det gitt nærmere regler om dispensasjonsadgangen. Det står her at det kan gis dispensasjon fra statsborgerkravet for førere av NOR-skip i følgende tilfeller:

n For statsborgere som kommer inn under avtale om arbeidsmarkedsregulering.

n I spesielle tilfeller for førere av skip over 100 tonn i liten kystfart.

n I såkalte force majeure-tilfeller, som innebærer at det må foreligge en svært spesiell situasjon i et enkelttilfelle.

Det går fram av dette at det ikke foreligger juridisk adgang til å gi en generell dispensasjon som det vises til i spørsmålet.

Spørsmålet om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for skipsførere har vært behandlet i Stortinget tidligere, og da særlig i forhold til skip i NIS hvor det er adgang til å unnta fra kravet. I St.m. nr. 45 for 1990-91 Om skipsfarten og sikkerhet til sjøs ble det redegjort for praksisen vedr. dispensasjoner for førere på NIS-skip, og Stortinget sluttet seg til Innst. S. nr. 193 for 1990-91 at dispensasjonsadgangen skulle strammes inn. Virkningen av dette er nærmere omtalt i St.m. nr. 28 for 1995-96 "Hvor fartøy flyte kan...", hvor det vises til at det har vært en reduksjon i antall utenlandske skipsførere på norske skip.

Etter det som er opplyst fra arbeidsmarkedsetaten er det nå ca. 77 skipsførere som er registert som arbeidssøkende. Det viser at vi ikke står oppe i en akutt situasjon som skulle foranledige tiltak for å innføre noen generell dispensasjon fra nasjonalitetskravet. Det skal imidlertid om kort tid fastsettes en ny forskrift om sertifikater. Jeg vil i denne forbindelse se på om reguleringen av dispensasjonsadgangen er tilfredstillende ut i fra dagens forhold, hvor vi ser en vekst i den norske flåten og en økende etterspørsel etter norske sjøfolk.