Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:522 (2003-2004)
Innlevert: 18.03.2004
Sendt: 19.03.2004
Besvart: 25.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Norges Geotekniske Institutt (NGI) kan utarbeide snøskredkart for de mest populære fjellområdene i Norge i løpet av kort tid, og mener det vil forhindre alvorlige ulykker.
Vil statsråden bidra til en rask avklaring og nødvendig bevilgning til utarbeidelse av slike kart?

Begrunnelse

De siste 30 årene har over 150 personer omkommet i snøskred i Norge. I vinter har det vært fire dødsulykker, og bare de siste par ukene har det vært to alvorlige ulykker, ved Myrdal og i Jølster der en person omkom. Felles for disse ulykkene har vært at skiløperne har gått i bratte fjellsider og selv utløst skredene.
NGI forteller at de aller fleste skredulykker skjer i terreng som er brattere enn ca. 30 grader. Instituttet mener derfor at mange skredulykker kan unngås med bruk av snøskredkart.
På oppdrag av Forsvaret har NGI gjennom flere år utarbeidet slike kart som dekker store deler av fjellområdene, særlig i Nord-Norge, men også deler av Sør-Norge.
Fortsatt gjenstår imidlertid noen av de mest brukte turterrengene i Norge. NGI forteller at de i løpet av relativt kort tid kan lage snøskredkart for turbruk som viser hvor skred kan bli utløst i disse områdene.
NGI mener sågar at de kan ha klar de første snøskredkartene til påsken dersom myndighetene ønsker det.
Ifølge Aftenposten vil det koste 2 mill. kr å kartlegge de mest populære fjellområdene. Avisen skriver også (18. mars) at det ikke er enighet mellom Justisdepartementet og fylkesmennene om hvordan arbeidet skal finansieres.
Det er åpenbart et behov for en rask avklaring og avgjørelse.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Jeg er kjent med at Norges geologiske undersøkelse (NGU), underlagt Nærings- og handelsdepartementet, har koordineringsansvaret for det nasjonale kartleggingsprogrammet og for nasjonal skreddatabase. Databasen er et felles løft for å gjøre eksisterende data og kunnskap om skred og skredrisiko tilgjengelig for samfunnet, forholdet til snøskred omhandles også her. NGU utvikler databasen i samarbeid med Statens kartverk, Statens vegvesen, Jernbaneverket, NTNU, Norges vassdrag- og energiforvaltning (NVE), Statens landbruksforvaltning, Norsk naturskadepool, Forsvaret, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Jeg er for øvrig kjent med at NGI har utarbeidet snøskredkart for Forsvaret særlig for deler av fjellområdene i Nord-Norge. Forsvarets militærgeografiske tjeneste har opplyst at de er positive til å gjøre deler av opplysningene tilgjengelige på skreddatabasen. Det er Statens kartverk som er eier av kartene og Forsvaret som lisensierer for bruk.

Øvrige tiltak, som utarbeidelse av snøskredkart for turbruk, bør vurderes nærmere i sammenheng med det arbeidet som foregår med det statlige kartleggingsprogrammet, koordinert av NGU.