Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:527 (2003-2004)
Innlevert: 19.03.2004
Sendt: 19.03.2004
Besvart: 24.03.2004 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Ungdom over 18 år som er bosatt i fosterhjem, får ikke lån i Statens lånekasse for utdanning, men de får heller ikke midler av barnevernet slik at de kan ta høyere utdanning. Forskriftene om lån og stipend fra Lånekassen til søkere som er under omsorg av barnevernet er endret fra og med skoleåret 2001/2002, for å forhindre dobbeltdekning fra det offentlige. Da det kan synes som om man her ikke har tenkt på at ungdom over 18 år som ønsker å fortsette å bo i fosterhjemmet, faller mellom to stoler.
Vil statsråden se nærmere på dette?

Begrunnelse

Undertegnede har fått en henvendelse fra en fortvilet 20-åring som ikke får påbegynt sin høyere utdanning dersom han ikke flytter fra sine fosterforeldre. Siden han hadde bodd hos denne familien hele livet, fikk han utvidet fosterhjem utover 18 år. Han ønsket å ta høyere utdanning, og søkte derfor om lån i Lånekassen. Han fikk imidlertid avslag på søknaden, samt anken, med henvisning til ovenfor nevnte forskrifter. Problemet er at barnevernet heller ikke har noen forpliktelsen overfor ungdommen, og resultatet er at han faller mellom to stoler.
Det kan umulig ha vært hensikten med endringen i forskriftene å forhindre norsk ungdom fra å ta høyere utdanning, og det bes derfor om at statsråden vurderer disse spesielle, og sannsynligvis meget få, tilfellene, spesielt med tanke på unntaksordninger. Det virker som om forskriftene er utformet med tanke på ungdom i videregående opplæring, ikke ungdom over 18 år som har fullført slik opplæring og som ønsker å utdanne seg videre.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Forskriftene om lån og stipend fra Lånekassen til søkere som er forsørget av barnevernet, ble som du påpeker endret fra og med studieåret 2001/2002. Den nye bestemmelsen lød da: Søkjar som er forsørgd av barnevernet, kan ikkje få utdanningsstøtte frå Lånekassen.

Endringen kom som en oppfølging av anbefaling i Aamodt-utvalgets rapport, NOU 1999:33 Nyttige lærepenger. Slik situasjonen var tidligere, fikk elever som var forsørget av barnevernet dekket alle utgifter av det kommunale og fylkeskommunale barnevernet, herunder boutgifter, i forbindelse med den daglige omsorgen. Samtidig fikk alle søkere som barnevernstjenesten hadde forsørgeransvaret for, og som bodde utenfor foreldrehjemmet, tildelt full støtte fra Lånekassen. Dette uavhengig av om omsorgen var fratatt foreldrene eller ikke. Hensikten med endringen i utdanningsstøtteforskriften var å unngå denne dobbeltdekningen fra det offentlige.

I forbindelse med forskriftsendringen fikk departementet en del henvendelser. Av henvendelsene gikk det fram at unge som var under barnevernets omsorg, men som måtte bo på hybel mens de tok videregående opplæring eller bodde i internat mens de gikk på folkehøgskole, fikk problemer. De fleste av disse fikk ikke automatisk dekket sine utgifter fra kommunen.

Hensikten med endringen i utdanningsstøtteforskriften var å unngå dobbeltdekning fra det offentlige. Det var aldri hensikten å gjøre det vanskelig for unge å gjennomføre utdanning. Derfor ble det åpnet for at ungdommer som er forsørget av barnevernet mens de tar utdanning kan få støtte fra Lånekassen, når det dokumenteres at søkeren bor utenfor fosterhjem eller barnevernsinstitusjon, og at utgiftene til dette ikke er dekket fullt ut av kommunen. Dette ble tatt inn i forskriftene fra og med skoleåret 2002/2003.

Per i dag åpner imidlertid ikke forskriften for å gi støtte til elever og studenter som fortsatt bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon under utdanningen. Utdannings- og forskningsdepartementet har fastsatt forskriftene ut fra en forståelse av at elever og studenter som bor i fosterhjem er forsørget av barnevernet gjennom økonomisk støtte til fosterfamilien. Dersom barnevernet ikke yter økonomisk bistand til fosterfamilien til forsørgelse av eleven/studenten, kan ikke departementet se at utdanningsstøtteforskriften begrenser mulighetene for støtte gjennom Lånekassen.