Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:528 (2003-2004)
Innlevert: 19.03.2004
Sendt: 22.03.2004
Besvart: 01.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): De private rusinstitusjonene hadde før rusreformen ble en realitet avtaler med forskjellige fylkeskommuner om en eller flere plasser, og disse avtalene har stort sett ennå ikke blitt videreført av helseforetakene antageligvis pga. deres økonomiske rammer. Jeg regner med at helseforetakene ikke bare kan forholde seg til de offentlige institusjonene, og la køene av avrusnings- og behandlingstrengende vokse i det uendelige.
Når tror statsråden at nye slike avtaler vil kunne være framforhandlet?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Som kjent vedtok Stortinget sent i høstsesjonen i 2003 at staten ved de regionale helseforetakene skulle overta hele det fylkeskommunale ansvaret for behandlingstilbudene for rusmiddelmisbrukere - rusreformen. Denne reformen omfatter i alt 74 institusjoner som yter tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere. Av disse 74 institusjonene er det 42 som er i privat eie og drift. Disse private institusjonene hadde før rusreformen drifts- eller kjøpsavtaler med fylkeskommunene om slag av bestemte antall behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere.

Ved gjennomføringen av rusreformen har det enkelte regionale helseforetak trådt inn i samtlige avtaler som fylkeskommunene hadde med de private aktører. Dette betyr at alle avtaler med private aktører er videreført med de regionale helseforetakene som ny avtalepart.

Det vil være de regionale helseforetakene som må treffe eventuelle nødvendige tiltak for å utvide kapasiteten på tilbudet, herunder inngå nye avtaler med private institusjoner. Jeg legger til grunn at RHF foretar denne type vurderinger med bakgrunn i sitt "sørge-for"-ansvar også for rusbehandling.