Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:530 (2003-2004)
Innlevert: 19.03.2004
Sendt: 22.03.2004
Besvart: 30.03.2004 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Stortinget har vedtatt at det skal etableres et digitalt bakkenett for TV-sendinger over hele landet. NTV har fått konsesjon for å drive dette bakkenettet. Etter Kystpartiets mening bør NTV sikres inntekter til en forsvarlig drift av de ulike sendingene.
Hvordan mener statsråden at den åpne kanalen skal finansieres når den skal være ikke-kommersiell og ikke kan sende reklame.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg vil innledningsvis presisere at NTV foreløpig ikke har fått konsesjon for å drive et bakkenett for digitalt fjernsyn. Ved Stortingets behandling av St.meld. nr. 44 (2002-2003), Om digitalt bakkenett for fjernsyn, gav Stortingets flertall sin tilslutning til at Regjeringen kan gi konsesjon til etablering av et digitalt bakkenett i Norge og at sendingene i det analoge bakkenettet kan avvikles innen 2007. Tilslutningen ble gitt under nærmere forutsetninger, jf. Innst. S. nr. 128 (2003-2004). Departementet vil sørge for at disse forutsetningene blir ivaretatt ved konsesjonstildeling.

En av Stortingets forutsetninger er at det skal settes av kapasitet til en såkalt åpen kanal. Om dette uttalte flertallet følgende:

"[...] det skal settes av kapasitet til en åpen kanal, der frivillige organisasjoner, livssynsorganisasjoner og andre ikke-kommersielle virksomheter kan tildeles sendetid på rimelige vilkår. Flertallet viser til at det har vært gode erfaringer med tilsvarende kanaler i andre land og mener det er viktig i en tid med sterk kommersiell dominans i mediebildet å sikre at ikke-kommersielle tilbud kan slippe til, og at man søker å finne finansielle løsninger som gjør dette tilbudet også blir reelt."

Departementet har ikke tatt stilling til hvordan denne merknaden konkret vil bli fulgt opp i forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Jeg vil imidlertid vise til at det er et vilkår at kapasiteten til en "åpen kanal" blir stilt til rådighet på rimelige vilkår. Det er ikke endelig bestemt hva som konkret ligger i begrepet "rimelig", men jeg vil ta utgangspunkt i at dette innebærer at prisen blir noe lavere enn for andre kringkastere i nettet. Forutsetningen om at en åpen kanal ikke skal være reklamefinansiert må sees i sammenheng med dette.