Skriftlig spørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:532 (2003-2004)
Innlevert: 22.03.2004
Sendt: 22.03.2004
Besvart: 29.03.2004 av justisminister Odd Einar Dørum

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Hva vil justisministeren gjøre for å sikre samisk kompetanse blant de ansatte i kriminalomsorgen i Troms og Finnmark?

Begrunnelse

Etter sameloven § 3-4 siste ledd nr. 1, jf. § 3-5 har enhver innsatt i kriminalomsorgens anstalter i Troms og Finnmark rett til å bli betjent på samisk og bruke samisk muntlig i mange sammenhenger. Ut fra dette bør anstaltene legg til rette for at de ansatte skal kunne få mulighet til å tilegne seg kompetanse innen samisk språk og kultur. Det vil også være av stor betydning for rehabiliteringen at de ansatte i kriminalomsorgen har kjennskap til språket i kulturen. Jeg er blitt gjort oppmerksom på at kriminalomsorgen i Vadsø ikke gir permisjon til ansatte for å delta i samisk kurs.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) ivaretar rettighetene til samisktalende som skal gjennomføre straff. § 3-4 tredje ledd og § 3-5 regulerer dette:

"For kriminalomsorgens anstalter i Troms og Finnmark gjelder i tillegg følgende regler om bruk av samisk:

1. § 3-5 gjelder tilsvarende for innsatte.

2. Innsatte har rett til å bruke samisk overfor hverandre og overfor sine pårørende.

3. Innsatte har rett til å bruke samisk ved muntlig rettsmiddelerklæring til fengselsmyndigheten.

§ 3-5. Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren

Den som ønsker å bruke samisk for å ivareta egne interesser overfor lokale og regionale offentlige helse- og sosialinstitusjoner i forvaltningsområdet, har rett til å bli betjent på samisk."

Kriminalomsorgen har i dag to fengsler i Troms og Finnmark, Tromsø fengsel og Vadsø fengsel. Vadsø fengsel har personell som behersker samisk. Kriminalomsorgen region nord vil bestrebe seg på å rekruttere personell til Tromsø fengsel som behersker samisk språk slik at alle som krever det kan kommunisere på samisk. Tromsø fengsel vil utvide kapasiteten fra juni 2004 og skal i den sammenheng rekruttere flere fengselsbetjenter.

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som utdanner fengselsbetjenter har fått i oppdrag å øke rekrutteringen av personer som behersker samisk språk. Målet er at det hvert år tas opp minimum tre personer som aspiranter på Fengselsskolen som behersker samisk språk. Dersom to søkere vurderes å ha like kvalifikasjoner, skal den søker som behersker samisk språk ha fortrinnsrett til opptak på skolen.

Når det gjelder den konkrete saken, søkte en tjenestemann ved kriminalomsorgen i Vadsø om permisjon med lønn for å gjennomføre fordypning i samisk våren 2004. Søknaden ble ikke innvilget da vedkommende ble vurdert å ha gode ferdigheter i samisk allerede, og fordi et langvarig studium ikke kunne dekkes av enhetens økonomi. Fengselsbetjenten har i perioden mars 2002 til desember 2002 deltatt på samisk språkkurs med til sammen 22 dager.

Kriminalomsorgen region nord er generelt positiv til at tjenestemenn deltar på lokale kurs av kortere varighet.