Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:534 (2003-2004)
Innlevert: 22.03.2004
Sendt: 23.03.2004
Besvart: 26.03.2004 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva vil samferdselsministeren gjøre for at det ikke skal oppstå forsinkelser i behandlingen av bybaneprosjektet i Bergen?

Begrunnelse

Bergens Tidende meldte 20. mars at saksbehandlingen vedrørende bybanen i Bergen ligger an til å bli kraftig forsinket. Fordi den eksterne kvalitetskontrollen av kostnadene til banen er forsinket, kan det bli vanskelig å bli ferdig før Samferdselsdepartementets budsjettforslag for 2005 skal være ferdig. I tillegg er Bergen kommunes rapport om hvorfor bybanen bør kunne bygges for riksveimidler fortsatt til behandling både i departementet og i Vegdirektoratet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Bybanen i Bergen inngår i Bergensprogrammet som ble fremmet for Stortinget i St.prp. nr. 76 (2001-2002). Enkeltprosjekt i pakken vil bli fremmet for Stortinget i forbindelse med de årlige budsjettproposisjonene, etter at nødvendige utredninger, plangrunnlag og kvalitetssikrede kostnadsoverslag foreligger.

Representant Lysbakken viser i sin begrunnelse til spørsmålet til at saksbehandlingen vedrørende bybanen kan bli kraftig forsinket, herunder ekstern kvalitetssikring av kostnadsramme. Jeg vil understreke at et så stort prosjekt som bybanen i Bergen vil innebære at mange forhold må være på plass før saken kan legges frem for Stortinget. Dette relaterer seg bl.a. til planprosess, kostnadsoverslag og retningslinjer for behandling av denne type sak mer generelt. Fordi prosjektet har et kostnadsoverslag på over 500 mill. kr, betyr dette eksempelvis at prosjektet må kvalitetssikres av en ekstern konsulent. Ansvaret for gjennomføringen av kvalitetssikringen følger byggherreansvaret for bybanen. Det er Bergen kommune som er byggherre. Statens vegvesen vil bistå kommunen i dette arbeidet.

Endelig kostnadsoverslag foreligger først etter at prosjektet har fått godkjent reguleringsplan. Bybanetraseen er for tiden i en reguleringsplanprosess. Det er fremmet innsigelse til reguleringsplanen, og saken er oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Miljøverndepartementet håndterer denne saken etter vanlig praksis for innsigelsessaker. Den eksterne kvalitetssikringen vil således først kunne starte etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt.

Den lokalt vedtatte finansieringsplanen tilsier at investering i bybane i sin helhet forutsettes finansiert over statsbudsjettet og ved bompenger. Bergen kommune har ansvaret for utredninger knyttet til bybanen og dokumentasjon for alternativ bruk av riksvegmidler.

Samferdselsdepartementet uttrykte i brev av 8. januar 2003 til Bergen kommune at dersom prosjektet skal kunne tas opp til bevilgning i statsbudsjettet for 2005, er det nødvendig at videre utredninger knyttet til alternativ bruk av riksvegmidler, samt forslag til finansieringsplan og avklaring av drifts- og byggherreansvar for bane- og matesystemet, foreligger ved årsskiftet 2003/2004. Arbeidet ble forsinket i Bergen kommune. Det ble oversendt Statens vegvesen region vest, med kopi til Samferdselsdepartementet, 5. februar 2004. Statens vegvesen arbeider nå med saken, og vil oversende den til Samferdselsdepartementet for behandling så raskt som mulig.

Jeg ser det som avgjørende at denne viktige saken blir håndtert på en god og effektiv måte, og innenfor gjeldende retningslinjer. Dette vil jeg sørge for at skjer. Jeg tar sikte på at både bybanen og Ringveg vest skal bli vurdert i forbindelse med fremlegg av statsbudsjettet for 2005.