Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:540 (2003-2004)
Innlevert: 23.03.2004
Sendt: 24.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av finansminister Per-Kristian Foss

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Finansdepartementet har nå det overordnede ansvar for oppfølging av Agenda 21.
På hvilken måte vil finansministeren sørge for at den kontinuiteten Stiftelsen Idébanken representerer videreføres, og ikke blir en kasteball mellom departementene?

Begrunnelse

Storting og regjering har ved flere anledninger understreket betydningen av en bærekraftig utvikling. FN-toppmøtet i 1992 var en milepæl i arbeidet med miljø og utvikling. Agenda 21 dokumentet representerer arbeidsformer og forpliktelser som igjen ble aktualisert i Johannesburg. Dette arbeidet involverer både offentlig sektor, næringsliv og det sivile samfunn i et partnerskap. Stiftelsen Idébanken baserer sin virksomhet på disse arbeidsformene og på prinsipper som har fått bred tilslutning fra politiske myndigheter. Det går på å involvere både offentlig forvaltning, næringsliv og organisasjoner til å forplikte seg til handling. Idébanken har en historisk forankring i Agenda 21 og UNCED-prosessen. Stiftelsen Idébanken er fra Stortingets side fremhevet som en viktig ressurs og drivkraft både lokalt og nasjonalt.
I nasjonalbudsjettet for inneværende år ble en nasjonal handlingsplan for Agenda 21 presentert som eget kapittel. For å sikre en sektorovergripende tilnærming er det etablert et eget statssekretærutvalg for å koordinere arbeidet. Handlingsplanen vektlegger partnerskap og deltakelse fra alle samfunnsaktører. Oppfølgingen av Regjeringens nasjonale Agenda 21-dokument koordineres av Finansdepartementet.
Dette nasjonale løftet gir en ny rollefordeling mellom departementene. Miljøverndepartementet har i denne situasjonen valgt å fjerne støtten til Idébankens opplærings- og kompetansesenter. Arbeidet gis en innretning og omfang som ikke gjenspeiler bredden i Agenda 21. Uten en rask politisk avklaring vil Idébanken legges ned i sin nåværende form. Senteret legges ned. Det nasjonale nettstedet www.agenda21.no legges også ned.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Miljøverndepartementet gjennomførte i perioden 1997-2001 stimuleringsprogrammet for lokal Agenda 21 med en totalbevilgning på 110 mill. kr, for oppbygging av miljøkompetanse regionalt og lokalt. Det ble forutsatt at miljøkompetansen skulle integreres i den øvrige forvaltningen i kommunene, og ved programmets slutt ble midlene innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.

Stiftelsen Idébanken har utviklet seg til å bli en viktig formidlingsaktør innen lokalt miljøvern og bærekraftig utvikling. På denne bakgrunn har Miljøverndepartementet gitt betydelige drifts- og prosjekttilskudd til stiftelsen over statsbudsjettets kap. 1400 post 73, og i perioden 2002-2004 har virksomheten mottatt nærmere 18 mill. kr.

I 2003 ble flere av de virksomhetene som i dag mottar støtte over samme budsjettpost, evaluert. Som beskrevet i St.prp. nr. 1 (2003-2004) for Miljøverndepartementet, påpeker evalueringen behovet for endringer som kan rasjonalisere arbeidet i virksomhetene og øke miljønytten av de statlige tilskuddene. Gjennom økt samarbeid, samlokalisering og eventuell sammenslåing mener Miljøverndepartementet at virksomhetene kan fremstå som mindre fragmenterte samtidig som de totale ressursene og fagkompetansen vil kunne utnyttes mer effektivt. Dette vil kunne bidra til at de aktuelle organisasjonene utvikler sin virksomhet på en god og effektiv måte med tilstrekkelig forutsigbarhet i rammebetingelsene. Dette vil dessuten kunne forsterke gjennomslagskraften og formidlingsevnen til virksomhetene og gjøre dem mer fleksible og robuste. Det forutsettes derfor at GRIP, Idébanken og Grønn Hverdag i 2004 arbeider aktivt videre med å følge opp signalene i budsjettet.

I Nasjonal Agenda 21, jf. St.meld. nr. 1 (2003-2004), drøftes virkemiddelbruken for å fremme en bærekraftig utvikling på bred basis og på tvers av sektorer, der flere departementer har et sektoransvar. Finansdepartementet vil arbeide for en god samordning og koordinering mellom de ulike departementene i oppfølgingen av dette arbeidet.