Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:543 (2003-2004)
Innlevert: 23.03.2004
Sendt: 24.03.2004
Besvart: 31.03.2004 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Stortinget har vedtatt å innføre avgift og refusjonsordning på blant annet HFK, men ordningen er foreløpig ikke innført. Bransjen er frustrert over uforutsigbarheten fra myndighetenes side. Mange av bedriftene har store problemer med å få de ulike sluttbrukerleddene til å betale den særdeles høye, offentlige avgiften.
Hvorfor er stortingsvedtaket fra 2003 om den bebudede refusjonsordningen ennå ikke iverksatt, og hva vil statsråden gjøre for å sikre bedre forutsigbarhet for den HFK-relaterte næringen?

Begrunnelse

Varme- og kuldebransjen oppfattet det slik at Stortinget vedtok at refusjonsordningen skulle innføres, at den skulle baseres på en egen forskrift og iverksettes snarest og innen utgangen av 2003.
Høringsforslag til Forskrift om refusjon av avgift på HFK og PFK ble først sendt fra SFT 31. oktober 2003 med høringsfrist 24. november 2003. Mange berørte organer i bransjen forventet at høringsinnspillene skulle behandles raskt slik at ordningen kunne bli innført innen utgangen av 2003, i henhold til Stortingets vedtak.
Refusjonsordningen er ennå ikke innført (pr. mars 2004). Samtidig har verken SFT eller Miljøverndepartementet gått ut med noen forklaring på denne forsinkelsen. Dette har skapt stor frustrasjon i de bransjer, og i særdeleshet kuldebransjen som er berørt av dette.
Når refusjonsordningen må sees i sammenheng med innføring av avgift på HFK og PFK, burde både avgift og refusjonsordning selvsagt ha vært innført samtidig. En avgift på HFK og PFK uten refusjonsordning fremstår som en ren fiskal avgift som i praksis ikke vil utløse nødvendige utslippsreduserende tiltak.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Regjeringen vil i henhold til Stortingets vedtak innføre en refusjonsordning for HFK/PFK, jf. St.prp. nr. 1 (2003-2004). Statens forurensningstilsyn sendte et utkast til forskrift om ordningen på høring 31. oktober 2003, med høringsfrist 24. november.

I høringsutkastet foreslås det at refusjonen skal være av samme størrelse som avgiften. Refusjonsordningen er ment å virke sammen med avgiften, og kombinasjonen av avgift og refusjon vil gi incentiver til å begrense bruken av HFK og PFK samt å minimere utslippene av HFK og PFK.

Som meddelt Stortinget gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2003, var det ikke praktisk mulig å innføre avgift og refusjonsordning samtidig. Det er imidlertid ikke riktig at dette gir avgiften karakter av en ren fiskal avgift. HFK/PFK, som typisk benyttes i kulde- og klimaanlegg, har generelt lang brukstid. Gass som er importert etter at avgiften ble innført i 2003 vil i hovedsak derfor ikke bli destruert før refusjonsordningen er innført. Ordningen vil derfor sikre at betalt avgift blir refundert når gassen leveres til destruksjon.

En årsak til at det ikke har vært mulig å vedta refusjonsforskriften tidligere er at det har vært behov for visse avklaringer i forholdet mellom avgiften og refusjonsordningen, noe også høringen avdekket. Per i dag er avgiften utformet slik at også HFK/PFK som er gjenvunnet for videresalg ilegges avgift. I høringsutkastet legges det imidlertid opp til at refusjon kun utbetales ved levering til destruksjon, og ikke ved levering til gjenvinning. Å velge levering til destruksjon som refusjonspunkt fremmer forsvarlig innsamling og håndtering av HFK og PFK helt frem til destruksjonsanlegget, sikrer god kontroll med refusjonsutbetalingene og gir lavest mulig kostnader knyttet til administrering av ordningen. Men dersom det ikke gis refusjon ved levering av HFK/PFK til gjenvinning samtidig som avgiften på gjenvunnet vare opprettholdes, vil samme gass kunne avgiftsbelegges flere ganger. Som høringsrunden har vist er det er viktig å sikre god sammenheng mellom avgifts- og refusjonsordningene slik at dobbeltbeskatning unngås. Det er på denne bakgrunn det har vært nødvendig å vurdere avgiften på gjenvinning av HFK/PFK nærmere.

Jeg vil sørge for at de resterende, nødvendige avklaringer blir foretatt og at ordningen blir innført innen kort tid.