Skriftlig spørsmål fra Inge Ryan (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:547 (2003-2004)
Innlevert: 23.03.2004
Sendt: 24.03.2004
Besvart: 13.04.2004 av helseminister Dagfinn Høybråten

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Ansvaret for utlevering av behandlingshjelpemidler til pasienter med cystisk fibrose ble overført til helseforetakene den 1. april 2003. Mange av brukerne opplever at helseforetakene gir et dårligere tilbud, og at det nye systemet har mange uklarheter.
Vil helseministeren sørge for at helseforetakene utleverer behandlingsutstyr til pasienter med cystisk fibrose og andre alvorlige sykdommer på en sikker og rettmessig måte?

Begrunnelse

Ansvaret for utlevering av behandlingshjelpemidler for personer med sykdommen cystisk fibrose ble overført til helseforetakene den 1. april 2003. Inntrykket fra flere av brukerne er at det nye systemet fungerer dårlig, og at de ikke får ikke den hjelpen de trenger når de henvender seg. Dette innebærer blant annet at en del pasienter ikke lenger får det utstyret som er nødvendig for å behandle sykdommen. Norsk Forening for Cystisk Fibrose peker også på flere sider ved det nye systemet som ikke fungerer tilfredsstillende.
Det er viktig å sikre at utlevering av livsviktig behandlingsutstyr til pasienter foregår på en måte som skaper trygghet og forutsigbarhet i hverdagen.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Overføringen av ansvaret for medisinske behandlingshjelpemidler er gjort for å få et bedre og mer helhetlig system for det samlede ansvaret av behandlingshjelpemidler, som benyttes i tilknytting til den medisinske behandlingen av pasienter, slik at dette kan ses i sammenheng med den medisinske behandlingen for øvrig.

Fram til og med 2002 var ansvaret for behandlingshjelpemidler delt mellom folketrygden, spesialisthelsetjenesten og kommunene. Dette var en ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåer som var tilfeldig og historisk betinget, og dette oppdelte finansieringsansvaret skapte gråsoner, som var ugunstig og til dels problematisk for pasientene. Ved ikrafttredelse av sykehusreformen fulgte det delansvaret som fylkeskommunene hadde hatt for behandlingshjelpemidler, med over til de regionale helseforetakene. Helsedepartementet foretok i 2002 derfor en rydding med sikte på en helhetlig, samlet plassering av ansvar i forhold til de behandlingshjelpemidlene som finansiering for behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell ble overført til de regionale helseforetak fra og med 1. januar 2003.

Ett av formålene med overføringen er at bruker ikke skal få dårligere rettigheter enn det vedkommende hadde tidligere. Foretakene kan ikke redusere brukers rettigheter. De regionale helseforetakene skal (jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-la) sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionene tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjonen. De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester omfatter også spesialistbehandling i hjemmet. Dette innebærer i praksis at pasienter har krav på medisinske behandlingshjelpemidler, dersom det er nødvendig i forbindelse med den medisinske behandlingen av pasienten.

Behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell som har relevans for pasienter med cystisk fibrose gjelder inhalasjonsapparat/forstøver, RMT/PEP-maske/flutter og engangsinfusjonspumpe. Folketrygden har fremdeles ansvar for terapiball og terapibenk som benyttes til såkalt slimmobilisering.

En bruker som ikke er enig i den medisinske vurderingen behandlende spesialist gjør, kan på vanlig måte klage til Helsetilsynet i fylket.

Etter det departementet kjenner til, har de regionale helseforetakene etablert en praksis der hver pasient får utlevert ett sett årlig av dette materiellet. Dette er en forbedring i forhold til de tidligere retningslinjene i folketrygden, hvor gjenanskaffelse av forbruksmateriell til inhalasjonsapparat utover førstegangsanskaffelse ikke ble dekket. Det spesielle for pasienter med cystisk fibrose er at de benytter flere begre på grunn av at flere medisiner brukes samtidig. De regionale helseforetakene har derfor i stor grad lagt tidligere etablert praksis i folketrygden til grunn for sin forvaltning av behandlingshjelpemidlene, men de ser også at spesielle pasientgrupper som bruker inhalasjonsapparat, trolig bør behandles særskilt. Departementet har startet en gjennomgang for å sikre at de aktuelle pasientgruppene får de hjelpemidlene de trenger, i tråd med intensjonene i ordningen.

Det har videre blitt reist spørsmål om de regionale helseforetakene skal dekke annet forbruksmateriell som pasienter med cystisk fibrose benytter, for eksempel engangssprøyter, opptrekkskanyler, papirhåndklær og engangsvaskekluter. Dette er fremdeles folketrygdens ansvar. Erfaringen med overføringen av ansvaret for behandlingshjelpemidler viser at det er nødvendig å gjennomgå ordningen med sikte på blant annet å klarere gråsoner mot folketrygdens ansvar. Dette arbeidet er satt i gang i samarbeid mellom helseforetakene og Rikstrygdeverket. Det tas sikte på en avklaring i løpet av våren 2004.